verordeninge

Die verordeninge van die Vereniging is beskikbaar deur op te klik Verordeninge op die vereniging van internasionale skryfsentrums.

IWCA Grondwet

Die Verenigings Grondwet is beskikbaar deur op te klik Internasionale Skryfsentrums Vereniging Grondwet.

Julie 1, 2013

Artikel I: Naam en doelstelling

Afdeling 1: Die naam van die organisasie is die International Writing Centers Association, hierna IWCA genoem.

Afdeling 2: As 'n vergadering van die National Council of Teachers of English (NCTE) ondersteun en bevorder die IWCA die studiebeurs en professionele ontwikkeling van skryfsentrums op die volgende maniere: 1) borg geleenthede en konferensies; 2) vooruit studiebeurs en navorsing; 3) die professionele landskap vir skryfsentrums te verbeter.

Artikel II: Lidmaatskap

Afdeling 1: Lidmaatskap is oop vir enige persoon wat geld betaal.

Afdeling 2: Geldstruktuur word in Bylaws uiteengesit.

Artikel III: Regering: beamptes

Afdeling 1: Beamptes is oudpresident, president, vise-president (wat ses jaar opeenvolgende president en voormalige president word), tesourier en sekretaris.

Afdeling 2: Beamptes sal gekies word soos bepaal in Artikel VIII.

Afdeling 3: Ampsvoorwaardes begin onmiddellik na die NCTE Jaarlikse Konvensie na die verkiesing, tensy die termyn 'n vakature vul (sien artikel VIII).

Afdeling 4: Ampstermyn vir die opvolging van die vise-president-voormalige president sal twee jaar in elke amp wees, nie hernubaar nie.

Afdeling 5: Die ampstermyn vir die sekretaris en tesourier is twee jaar, hernubaar.

Afdeling 6: Beamptes moet IWCA- en NCTE-lidmaatskap behou gedurende hul ampstermyn.

Afdeling 7: Die pligte van alle beamptes sal wees soos uiteengesit in Bywette.

Afdeling 8: 'n Verkose beampte kan vir voldoende rede uit sy amp onthef word op eenparige aanbeveling van die ander beamptes en 'n tweederde-stem van die Raad.

Artikel IV: Bestuur: Raad

Afdeling 1: Die Raad sal 'n breë verteenwoordiging van die lidmaatskap verseker deur verteenwoordigers van streeks-, vrye en spesiale kiesafdelings in te sluit. Streekverteenwoordigers word aangestel (sien Afdeling 3); In die groot kiesafdeling en spesiale kiesafdelings word verteenwoordigers verkies soos uiteengesit in Bywette.

Afdeling 2: Die verkose bestuurstermyn sal twee jaar wees, hernubaar. Terme sal verbysteek; om 'n skrikbewind te bewerkstellig, kan die tydlengte tydelik aangepas word soos uiteengesit in Bywette.

Afdeling 3: Streekmaatskappye is geregtig om een ​​verteenwoordiger uit hul streek aan te stel of daarvoor te kies.

Afdeling 4: Die president sal nie-stemgeregtigde raadslede van aanvullende organisasies aanstel soos uiteengesit in Bywette.

Afdeling 5: Raadslede moet IWCA-lidmaatskap handhaaf gedurende hul ampstermyn.

Afdeling 6: Die pligte van alle raadslede, verkies of aangestel, word in Bywette uiteengesit.

Afdeling 7: 'n Verkose of aangestelde raadslid kan om voldoende rede uit die amp onthef word op eenparige aanbeveling van die beamptes en 'n tweederde-stem van die raad.

Artikel V: Bestuur: komitees en werkgroepe

Afdeling 1: Vaste komitees sal in Bylaws genoem word.

Afdeling 2: Subkomitees, taakgroepe en ander werkgroepe sal in opdrag van die president wees, saamgestel en aangekla deur die beamptes.

Artikel VI: Vergaderings en gebeure

Afdeling 1: Onder die leiding van die konferensiekomitee sal die IWCA gereeld professionele ontwikkelingsgeleenthede borg soos uiteengesit in Bywette.

Afdeling 2: Geleenthede word deur die Raad bevestig en gekies volgens die prosedures uiteengesit in Bywette; die verhouding tussen gashere en die IWCA sal in Bylaws uiteengesit word.

Afdeling 3: Die Algemene Vergadering van die lidmaatskap vind plaas op IWCA-konferensies. Die IWCA sal sover moontlik ook openbare vergaderings by CCCC en NCTE hou. Ander algemene vergaderings kan na goeddunke van die Raad gehou word.

Afdeling 4: Die Raad sal, indien moontlik, tweemaandeliks vergader, maar minstens twee keer per jaar; 'n kworum word omskryf as 'n meerderheid van die raadslede, met inbegrip van minstens drie beamptes.

Artikel VII: Stemming

Afdeling 1: Alle individuele lede is geregtig om vir beamptes, verkose raadslede en grondwetwysigings te stem. Behalwe soos elders in die Grondwet of bywette spesifiek vermeld, is 'n gewone meerderheid van die wettige stemme wat nodig is vir 'n aksie nodig.

Afdeling 2: Stemprosedures word in Bywette gespesifiseer.

Artikel VIII: Nominasies, verkiesings en vakatures

Afdeling 1: Die Sekretaris vra vir nominasies; kandidate kan hulself benoem, of enige lid kan 'n ander lid benoem wat instem om genomineer te word. Daar sal gepoog word om te verseker dat kiesers uit minstens drie kandidate vir enige pos kan kies.

Afdeling 2: Om in aanmerking te kom, moet kandidate IWCA-lede met 'n goeie status wees.

Afdeling 3: Die tydrooster vir die verkiesing word in Bywette gespesifiseer.

Afdeling 4: As die amp van president voor die termyn vakant word, sal die voormalige president die rol vervul tot die volgende jaarlikse verkiesing wanneer 'n nuwe vise-president verkies kan word. By die jaarlikse ampteverandering neem die sittende vise-president die presidentskap aan, en die voormalige president sal óf die vorige presidentskap voltooi óf die kantoor sal vakant word (sien Afdeling 5).

Afdeling 5: As enige ander beamptepos voor die termyn vakant word, sal die oorblywende beamptes 'n tydelike aanstelling van krag maak tot die volgende jaarlikse verkiesing.

Afdeling 6: As plaaslike verteenwoordigers poste voor die termyn vakant word, sal die president van die aangeslote streek gevra word om 'n nuwe verteenwoordiger aan te stel.

Artikel IX: Geassosieerde streekverenigings vir skryfsentrums

Afdeling 1: Die IWCA erken as sy filiaalmaatskappye die streeksentrums vir skryfsentrums wat in Bylaws gelys word.

Afdeling 2: Geaffilieerdes kan die status van geaffilieerde te eniger tyd prysgee.

Afdeling 3: Nuwe streeksgenote wat aansoek doen om filiaalstatus word goedgekeur deur 'n meerderheidstem van die Raad; aansoekproses en kriteria word uiteengesit in Bylaws.

Afdeling 4: Alle streeksfiliale is geregtig om een ​​verteenwoordiger uit hul streek aan te stel of daarvoor te kies.

Afdeling 5: Regionale mense met 'n goeie reputasie wat bewys dat dit nodig is, kan by die IWCA aansoek doen om toelaes of ander ondersteuning vir streeksaktiwiteite soos uiteengesit in Bywette.

Artikel X: Publikasies

Afdeling 1: Die skryfsentrumjoernaal is die amptelike publikasie van die IWCA; die redaksie word gekies deur en werk saam met die Raad volgens die prosedures uiteengesit in Bywette.

Afdeling 2: Die Skryflaboratorium-nuusbrief is 'n geaffilieerde publikasie van die IWCA; die redaksie werk saam met die Raad volgens prosedures uiteengesit in Bylaws.

Artikel XI: Finansies en finansiële verhoudings

Afdeling 1: Belangrikste inkomstebronne sluit in ledegeld en inkomste uit byeenkomste wat deur IWCA geborg word, soos uiteengesit in Bylaws.

Afdeling 2: Alle beamptes is gemagtig om finansiële kontrakte te teken en uitgawes namens die organisasie te vergoed volgens die voorwaardes uiteengesit in Bywette.

Afdeling 3: Die tesourier sal alle inkomste en uitgawes verantwoord en daaroor rapporteer in ooreenstemming met alle IRS-regulasies wat verband hou met die nie-winsgewende status.

Afdeling 4: Indien die organisasie sou ontbind, sal die beamptes toesig hou oor die verdeling van bates in ooreenstemming met die IRS-regulasies (sien artikel XIII, afdeling 5).

Artikel XII: Grondwet en bywette

Afdeling 1: Die IWCA sal 'n grondwet aanneem en onderhou wat die beginsels van die organisasie en 'n stel verordenings uiteensit wat die implementeringsprosedures uiteensit.

Afdeling 2: Wysigings aan die Grondwet of bywette kan voorgestel word deur 1) die Raad; 2) met 'n tweederde stem van lede wat 'n algemene vergadering van die IWCA bywoon; of 3) deur versoekskrifte onderteken deur twintig lede en aan die President gestuur.

Afdeling 3: Wysigings aan die Grondwet word uitgevaardig met 'n tweederde meerderheid van die wettige stemme wat deur die lidmaatskap uitgebring word.

Afdeling 4: Aanneming en verandering van verordeninge word uitgevaardig met 'n tweederdemeerderheidstem van die Raad.

Afdeling 5: Stemprosedures word bepaal in Artikel VII.

Artikel XIII: IRS-regulasies om die status van belastingvrystelling te handhaaf

Die IWCA en sy affiliasies moet voldoen aan die vereistes om vrygestel te word as 'n organisasie wat in artikel 501 (c) (3) van die Internal Revenue Code beskryf word:

Afdeling 1: Die organisasie is uitsluitlik georganiseer vir liefdadigheids-, godsdienstige, opvoedkundige of wetenskaplike doeleindes, insluitend, vir sulke doeleindes, die verspreiding van organisasies wat kwalifiseer onder artikel 501 (c) (3) van die Internal Revenue Code, of die ooreenstemmende gedeelte van enige toekomstige federale belastingkode.

Afdeling 2: Geen deel van die netto verdienste van die organisasie mag tot voordeel van of versprei word onder sy lede, trustees, beamptes of ander private persone nie, behalwe dat die organisasies gemagtig en gemagtig is om redelike vergoeding vir dienste te betaal gelewer en om betalings en verspreidings te doen ter bevordering van die doeleindes uiteengesit in artikel 1 hiervan en in artikel __1__ van hierdie grondwet.

Afdeling 3: Geen wesenlike deel van die aktiwiteite van die organisasie mag propaganda wees, of andersins probeer om wetgewing te beïnvloed nie, en die organisasie mag nie deelneem aan of ingryp aan (insluitend die publisering of verspreiding van verklarings) in enige politieke veldtog nie namens of in opposisie teen enige kandidaat vir 'n openbare amp.

Afdeling 4: Ondanks enige ander bepaling van hierdie artikels, mag die organisasie geen ander aktiwiteite uitvoer wat nie toegelaat word om (a) uitgevoer te word deur 'n organisasie wat kragtens artikel 501 (c) (3) van die Internal Revenue vrygestel is van federale inkomstebelasting nie. Kode, of die ooreenstemmende gedeelte van enige toekomstige federale belastingkode, of (b) deur 'n organisasie, waarvan bydraes aftrekbaar is kragtens artikel 170 (c) (2) van die Internal Revenue Code, of die ooreenstemmende gedeelte van enige toekomstige federale belasting kode.

Afdeling 5: By die ontbinding van die organisasie word bates vir een of meer vrygestelde doeleindes versprei in die sin van artikel 501 (c) (3) van die Internal Revenue Code, of die ooreenstemmende afdeling van enige toekomstige federale belastingkode, of sal vir openbare doeleindes aan die federale regering of aan 'n staat of plaaslike regering versprei word. Sodanige bates wat nie aldus weggedoen is nie, sal deur die hof van bevoegde jurisdiksie van die provinsie waarin die hoofkantoor van die organisasie geleë is, verkoop word, uitsluitlik vir sodanige doeleindes of vir sodanige organisasie of organisasies, soos die Hof bepaal, wat word uitsluitlik vir sulke doeleindes georganiseer en bedryf.