Is-ddeddfau

Mae Is-ddeddfau'r Gymdeithas ar gael trwy glicio ar Is-ddeddfau Cymdeithas y Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol.

Cyfansoddiad IWCA

Mae Cyfansoddiad y Cymdeithasau ar gael trwy glicio ar Cyfansoddiad Cymdeithas y Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol.

Gorffennaf 1, 2013

Erthygl I: Enw ac Amcan

Adran 1: Enw'r sefydliad fydd y Gymdeithas Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol, y cyfeirir ati o hyn ymlaen fel IWCA.

Adran 2: Fel cynulliad o Gyngor Cenedlaethol Athrawon Saesneg (NCTE), mae'r IWCA yn cefnogi ac yn hyrwyddo ysgolheictod a datblygiad proffesiynol canolfannau ysgrifennu yn y ffyrdd a ganlyn: 1) noddi digwyddiadau a chynadleddau; 2) ysgolheictod ac ymchwil ymlaen; 3) gwella'r dirwedd broffesiynol ar gyfer canolfannau ysgrifennu.

Erthygl II: Aelodaeth

Adran 1: Mae aelodaeth yn agored i unrhyw unigolyn sy'n talu tollau.

Adran 2: Bydd strwythur y tollau wedi'i nodi yn yr Is-ddeddfau.

Erthygl III: Llywodraethu: Swyddogion

Adran 1: Swyddogion fydd Cyn-lywydd, Llywydd, Is-lywydd (a ddaw'n Llywydd a Chyn-lywydd mewn olyniaeth chwe blynedd), Trysorydd ac Ysgrifennydd.

Adran 2: Etholir swyddogion fel y nodir yn Erthygl VIII.

Adran 3: Bydd y telerau swydd yn cychwyn yn syth ar ôl Confensiwn Blynyddol NCTE yn dilyn yr etholiad, oni bai bod y term yn llenwi swydd wag (gweler Erthygl VIII).

Adran 4: Bydd telerau swydd olyniaeth yr Is-lywydd-Llywydd-Cyn-lywydd yn ddwy flynedd ym mhob swyddfa, na ellir eu hadnewyddu.

Adran 5: Bydd telerau swydd yr Ysgrifennydd a'r Trysorydd yn ddwy flynedd, yn adnewyddadwy.

Adran 6: Rhaid i swyddogion gynnal aelodaeth IWCA a NCTE yn ystod y swydd.

Adran 7: Dyletswyddau pob Swyddog fydd y rhai a nodir yn Is-ddeddfau.

Adran 8: Gellir diswyddo Swyddog etholedig o'i swydd am achos digonol ar argymhelliad unfrydol y Swyddogion eraill a phleidlais dwy ran o dair o'r Bwrdd.

Erthygl IV: Llywodraethu: Bwrdd

Adran 1: Bydd y Bwrdd yn yswirio cynrychiolaeth eang o'r aelodaeth trwy gynnwys Cynrychiolwyr Etholaeth Rhanbarthol, Mawr, ac Arbennig. Penodir cynrychiolwyr rhanbarthol (gweler Adran 3); Mewn Etholaeth Fawr ac Arbennig Etholir Cynrychiolwyr fel y nodir yn yr Is-ddeddfau.

Adran 2: Bydd telerau aelodau etholedig y Bwrdd yn ddwy flynedd, yn adnewyddadwy. Bydd y telerau'n cael eu darwahanu; er mwyn sefydlu syfrdanol, gellir addasu hyd tymor dros dro fel yr amlinellir yn Is-ddeddfau.

Adran 3: Mae gan aelodau cysylltiedig rhanbarthol benodi neu ethol i'r Bwrdd un cynrychiolydd o'u rhanbarth.

Adran 4: Bydd y Llywydd yn penodi aelodau di-bleidlais y Bwrdd o sefydliadau cyflenwol fel yr amlinellir yn Is-ddeddfau.

Adran 5: Rhaid i aelodau'r bwrdd gynnal aelodaeth IWCA yn ystod tymor y swydd.

Adran 6: Mae dyletswyddau holl aelodau'r Bwrdd, wedi'u hethol neu eu penodi, wedi'u nodi yn yr Is-ddeddfau.

Adran 7: Gellir diswyddo aelod etholedig neu benodedig o'r Bwrdd am achos digonol ar argymhelliad unfrydol y Swyddogion a phleidlais dwy ran o dair o'r Bwrdd.

Erthygl V: Llywodraethu: Pwyllgorau a Gweithgorau

Adran 1: Bydd pwyllgorau sefydlog yn cael eu henwi yn Is-ddeddfau.

Adran 2: Bydd is-bwyllgorau, tasgluoedd a gweithgorau eraill yn cael eu comisiynu gan y Llywydd, eu cyfansoddi a'u cyhuddo gan y Swyddogion.

Erthygl VI: Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Adran 1: O dan arweinyddiaeth y Pwyllgor Cynadleddau, bydd yr IWCA yn noddi digwyddiadau datblygiad proffesiynol yn rheolaidd fel y nodir yn Is-ddeddfau.

Adran 2: Bydd gwesteiwyr digwyddiadau yn cael eu cadarnhau gan y Bwrdd a'u dewis yn unol â'r gweithdrefnau a amlinellir yn Is-ddeddfau; manylir ar y berthynas rhwng gwesteiwyr a'r IWCA yn yr Is-ddeddfau.

Adran 3: Bydd Cyfarfod Cyffredinol yr aelodaeth yn cael ei gynnal yng Nghynadleddau IWCA. Cyn belled ag y bo modd, bydd yr IWCA hefyd yn cynnal cyfarfodydd agored yn CCCC a NCTE. Gellir cynnal cyfarfodydd cyffredinol eraill yn ôl disgresiwn y Bwrdd.

Adran 4: Bydd y Bwrdd yn cyfarfod bob deufis os yn bosibl ond dim llai na dwywaith y flwyddyn; diffinnir cworwm fel mwyafrif o aelodau'r Bwrdd, gan gynnwys o leiaf dri Swyddog.

Erthygl VII: Pleidleisio

Adran 1: Mae gan bob aelod unigol hawl i bleidleisio dros Swyddogion, aelodau etholedig y Bwrdd, a gwelliannau cyfansoddiadol. Ac eithrio fel y nodwyd yn benodol mewn man arall yn y Cyfansoddiad neu'r Is-ddeddfau, bydd angen mwyafrif syml o'r pleidleisiau cyfreithiol a fwriwyd ar gyfer gweithred.

Adran 2: Bydd gweithdrefnau pleidleisio yn cael eu nodi yn yr Is-ddeddfau.

Erthygl VIII: Enwebiadau, Etholiadau a Swyddi Gwag

Adran 1: Bydd yr Ysgrifennydd yn galw am enwebiadau; caiff ymgeiswyr enwebu eu hunain, neu caiff unrhyw aelod enwebu aelod arall sy'n cytuno i gael ei enwebu. Gwneir ymdrech i yswirio y gall pleidleiswyr ddewis o leiaf dri ymgeisydd ar gyfer unrhyw swydd.

Adran 2: I fod yn gymwys, rhaid i ymgeiswyr fod yn aelodau IWCA mewn safle da.

Adran 3: Nodir amserlen yr etholiadau yn Is-ddeddfau.

Adran 4: Os daw swydd yr Arlywydd yn wag cyn y tymor, bydd y Cyn-lywydd yn llenwi'r rôl tan yr etholiad blynyddol nesaf pan ellir ethol Is-lywydd newydd. Yn ystod newid blynyddol swyddogion, bydd yr Is-lywydd eistedd yn cymryd yr Arlywyddiaeth, a bydd y Cyn-lywydd naill ai'n cwblhau'r Cyn-lywyddiaeth neu bydd y swyddfa'n dod yn wag (gweler Adran 5).

Adran 5: Os daw unrhyw swydd Swyddog arall yn wag cyn y tymor, bydd y Swyddogion sy'n weddill yn gwneud penodiad dros dro yn weithredol tan yr etholiad blynyddol nesaf.

Adran 6: Os daw swyddi cynrychiolwyr rhanbarthol yn wag cyn y tymor, gofynnir i lywydd y rhanbarth cysylltiedig benodi cynrychiolydd newydd.

Erthygl IX: Cymdeithasau Canolfannau Ysgrifennu Rhanbarthol Cysylltiedig

Adran 1: Mae'r IWCA yn cydnabod, fel ei gysylltiadau, y cymdeithasau canolfannau ysgrifennu rhanbarthol a restrir yn Is-ddeddfau.

Adran 2: Gall cysylltiedigwyr ildio statws cyswllt ar unrhyw adeg.

Adran 3: Mae rhanbarthwyr newydd sy'n gwneud cais am statws cyswllt yn cael eu cymeradwyo gan bleidlais fwyafrif y Bwrdd; Amlinellir y broses ymgeisio a'r meini prawf yn yr Is-ddeddfau.

Adran 4: Mae gan bob cyswllt rhanbarthol hawl i benodi neu ethol i'r Bwrdd un cynrychiolydd o'u rhanbarth.

Adran 5: Gall rhanbarthau sydd mewn sefyllfa dda sy'n dangos angen wneud cais i'r IWCA am grantiau neu gymorth arall ar gyfer gweithgareddau rhanbarthol fel yr amlinellir yn yr Is-ddeddfau.

Erthygl X: Cyhoeddiadau

Adran 1: Cyfnodolyn y Ganolfan Ysgrifennu yw cyhoeddiad swyddogol yr IWCA; dewisir y tîm golygyddol gan y Bwrdd ac mae'n gweithio gydag ef yn unol â'r gweithdrefnau a nodir yn Is-ddeddfau.

Adran 2: Y Newyddlen Lab Ysgrifennu yn gyhoeddiad cysylltiedig o'r IWCA; mae'r tîm golygyddol yn gweithio gyda'r Bwrdd yn unol â'r gweithdrefnau a nodir yn Is-ddeddfau.

Erthygl XI: Cyllid a Pherthynas Ariannol

Adran 1: Mae'r prif ffynonellau refeniw yn cynnwys tollau aelodaeth a refeniw o ddigwyddiadau a noddir gan IWCA fel y manylir yn Is-ddeddfau.

Adran 2: Mae gan bob Swyddog awdurdod i lofnodi contractau ariannol ac ad-dalu treuliau ar ran y sefydliad yn unol â'r amodau a nodir yn Is-ddeddfau.

Adran 3: Bydd y Trysorydd yn cyfrif am ac yn adrodd ar yr holl refeniw a gwariant yn unol â holl reoliadau'r IRS sy'n berthnasol i statws dielw.

Adran 4: Pe bai'r sefydliad yn diddymu, bydd y Swyddogion yn goruchwylio dosbarthiad asedau yn unol â rheoliadau IRS (gweler Erthygl XIII, Adran 5).

Erthygl XII: Cyfansoddiad ac Is-ddeddfau

Adran 1: Bydd yr IWCA yn mabwysiadu ac yn cynnal Cyfansoddiad sy'n amlinellu egwyddorion y sefydliad a set o Is-ddeddfau sy'n amlinellu gweithdrefnau gweithredu.

Adran 2: Gall 1) y Bwrdd gynnig gwelliannau i'r Cyfansoddiad neu'r Is-ddeddfau; 2) trwy bleidlais dwy ran o dair o'r aelodau sy'n mynychu Cyfarfod Cyffredinol IWCA; neu 3) trwy ddeisebau wedi'u llofnodi gan ugain aelod a'u hanfon ymlaen at y Llywydd.

Adran 3: Deddfir newidiadau i'r Cyfansoddiad ar fwyafrif dwy ran o dair o'r pleidleisiau cyfreithiol a fwriwyd gan yr aelodaeth.

Adran 4: Mae mabwysiadu is-ddeddfau a newidiadau iddynt yn cael eu deddfu ar bleidlais fwyafrif dwy ran o dair o'r Bwrdd.

Adran 5: Nodir gweithdrefnau pleidleisio yn Erthygl VII.

Erthygl XIII: Rheoliadau IRS i Gynnal Statws Eithriedig Treth

Rhaid i'r IWCA a'i gysylltiadau gydymffurfio â'r gofynion i gael eu heithrio fel Sefydliad a ddisgrifir yn adran 501 (c) (3) o'r Cod Refeniw Mewnol:

Adran 1: Trefnir sefydliad dywededig at ddibenion elusennol, crefyddol, addysgol neu wyddonol yn unig, gan gynnwys, at y dibenion hynny, gwneud dosraniadau i sefydliadau sy'n gymwys o dan adran 501 (c) (3) o'r Cod Refeniw Mewnol, neu'r adran gyfatebol o unrhyw god treth ffederal yn y dyfodol.

Adran 2: Ni fydd unrhyw ran o enillion net y sefydliad yn meithrin er budd ei aelodau, ei hymddiriedolwyr, ei swyddogion neu bersonau preifat eraill, nac yn ddosbarthedig i'w aelodau, ac eithrio y bydd y sefydliadau wedi'u hawdurdodi a'u grymuso i dalu iawndal rhesymol am wasanaethau. wedi'i rendro ac i wneud taliadau a dosraniadau i hyrwyddo'r dibenion a nodir yn adran 1 o hyn ac yn erthygl __1__ o'r cyfansoddiad hwn.

Adran 3: Ni fydd unrhyw ran sylweddol o weithgareddau'r sefydliad yn cynnal propaganda, neu'n ceisio dylanwadu ar ddeddfwriaeth fel arall, ac ni fydd y sefydliad yn cymryd rhan mewn unrhyw ymgyrch wleidyddol (nac yn ymyrryd â hi (gan gynnwys cyhoeddi neu ddosbarthu datganiadau)). ar ran neu yn erbyn unrhyw ymgeisydd am swydd gyhoeddus.

Adran 4: Er gwaethaf unrhyw ddarpariaeth arall yn yr erthyglau hyn, ni fydd y sefydliad yn cynnal unrhyw weithgareddau eraill na chaniateir iddynt gael eu cynnal (a) gan sefydliad sydd wedi'i eithrio rhag treth incwm ffederal o dan adran 501 (c) (3) o'r Refeniw Mewnol Cod, neu'r adran gyfatebol o unrhyw god treth ffederal yn y dyfodol, neu (b) gan sefydliad, y gellir didynnu cyfraniadau iddo o dan adran 170 (c) (2) o'r Cod Refeniw Mewnol, neu'r adran gyfatebol o unrhyw dreth ffederal yn y dyfodol. côd.

Adran 5: Ar ôl diddymu'r sefydliad, bydd asedau'n cael eu dosbarthu at un diben eithriedig neu fwy o fewn ystyr adran 501 (c) (3) o'r Cod Refeniw Mewnol, neu'r adran gyfatebol o unrhyw god treth ffederal yn y dyfodol, neu yn cael ei ddosbarthu i'r llywodraeth ffederal, neu i wladwriaeth neu lywodraeth leol, at bwrpas cyhoeddus. Bydd unrhyw asedau o'r fath na waredir felly yn cael eu gwaredu gan Lys Awdurdodaeth Gymwys y sir lle mae prif swyddfa'r sefydliad wedyn, at y dibenion hynny yn unig neu i'r sefydliad neu'r sefydliadau hynny, yn ôl y Llys hwnnw, a fydd yn penderfynu. yn cael eu trefnu a'u gweithredu at ddibenion o'r fath yn unig.