Οι δηλώσεις θέσης της IWCA διατυπώνουν θέσεις που ελέγχονται από το διοικητικό συμβούλιο της IWCA και επικυρώνονται από την ιδιότητά της. Οι τρέχουσες διαδικασίες για τη δημιουργία μιας δήλωσης θέσης βρίσκονται στο Λογαριασμοί IWCA:

Δηλώσεις θέσης

a. Λειτουργία των δηλώσεων θέσης: Οι δηλώσεις θέσης του IWCA επιβεβαιώνουν τις διαφορετικές αξίες του οργανισμού και παρέχουν κατεύθυνση σε τρέχοντα ζητήματα που σχετίζονται με τον περίπλοκο κόσμο των κέντρων εργασίας και τις μελέτες κέντρων γραψίματος.

b. Σκοπός της διαδικασίας: Η δήλωση θέσης IWCA παρέχει μια συνεπή και διαφανή διαδικασία και για να διασφαλίσει ότι οι δηλώσεις θέσης παραμένουν δυναμικές, τρέχουσες και λειτουργικές.

c. Ποιος μπορεί να προτείνει: Οι προτάσεις για δηλώσεις θέσης μπορούν να προέρχονται από επιτροπή εγκεκριμένη από το διοικητικό συμβούλιο ή από μέλη της IWCA. Στην ιδανική περίπτωση, οι δηλώσεις θέσης θα περιλαμβάνουν προσέγγιση συναίνεσης ή συνεργασίας. Για παράδειγμα, οι δηλώσεις θέσης μπορεί να περιλαμβάνουν υπογραφές από πολλά άτομα που αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία του οργανισμού ανά ταυτότητα ή περιοχή.

d. Οδηγίες για δηλώσεις θέσης: Μια δήλωση θέσης θα:

1. Προσδιορίστε το κοινό και τον σκοπό

2. Συμπεριλάβετε τη λογική

3. Να είστε σαφείς, αναπτυγμένοι και ενημερωμένοι

e. Διαδικασία υποβολής: Οι προτεινόμενες δηλώσεις θέσης παρουσιάζονται μέσω email στην Επιτροπή Συνταγματικών και Καταστατικών. Μπορεί να απαιτούνται πολλαπλά πρόχειρα προτού παρουσιαστεί μια δήλωση στο συμβούλιο της IWCA για αναθεώρηση.

f. Διαδικασία έγκρισης: Οι δηλώσεις θέσης θα υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Επιτροπή Συνταγμάτων και Νομοθετικών Αρχών και θα εγκριθούν από την πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου ψηφοφορίας. Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δήλωση θέσης θα παρουσιαστεί στη συνέχεια στην ιδιότητα μέλους για επικύρωση με 2/3 πλειοψηφία των ψηφισάντων.

g: Συνεχής διαδικασία αναθεώρησης και αναθεώρησης: Για να βεβαιωθείτε ότι οι δηλώσεις θέσης είναι ενημερωμένες και αντιπροσωπεύουν βέλτιστες πρακτικές, οι δηλώσεις θέσης θα επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε περίεργο έτος, θα ενημερώνονται, θα αναθεωρούνται ή θα αρχειοθετούνται, όπως κρίνεται κατάλληλο από το διοικητικό συμβούλιο. Οι αρχειοθετημένες δηλώσεις θα παραμείνουν διαθέσιμες στον ιστότοπο IWCA Ο έλεγχος των δηλώσεων θα περιλαμβάνει τις προοπτικές των ενδιαφερομένων και των μελών που σχετίζονται άμεσα με τις δηλώσεις.

h: Διαδικασία δημοσίευσης: Μόλις εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, οι δηλώσεις θέσης θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της IWCA. Μπορούν επίσης να δημοσιευτούν σε περιοδικά της IWCA.

Τρέχουσες δηλώσεις θέσης IWCA και σχετικά έγγραφα