در حالی که این نشریات مستقیماً توسط IWCA پشتیبانی نمی‌شوند، هم منابع عالی و هم فرصت‌هایی برای انتشار آثار شما هستند.
هر نشریه را برای اطلاعات مربوط به موارد ارسالی بررسی کنید.
____________________

مجلات معتبر

بین المللی

آیا نشریه ای دارید که بخواهید در این صفحه نمایش داده شود؟ لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.