IWCA یک سازمان غیرانتفاعی است که از طریق عضویت و رویدادها از نظر مالی پشتیبانی می شود. کمک های مالی همیشه پذیرفته می شود و برای حمایت از تحقیقات اعضا (به ویژه دانش آموزان) و مسافرت ها استفاده می شود. کمک های مالی با کارت اعتباری می تواند در صورت گیرد پورتال عضویت ما. کمک های مالی را می توان از طریق چک به خزانه دار IWCA الیزابت کلاینفلد ارسال کرد ekleinfe@msudenver.edu. کمک های مالیاتی کسر مالیات است و رسیدها ارائه می شود.

همچنین می توانید از سازمان و مأموریت ما پشتیبانی کنید حمایت مالی از یک رویداد IWCA.