انجمن مراکز بین المللی نوشتن یک سازمان غیر داوطلبانه و غیرانتفاعی است که توسط منتخبان رهبری می شود هیئت اجرایی. کار این سازمان توسط اعضای IWCA انجام می شود هیئت IWCA و کمیته های دائمی IWCA و به عنوان IWCA فعالیت می کنند صندلی های رویداد و سردبیران ژورنال. این سازمان از آیین نامه و آیین نامه IWCA. IWCA در حال حاضر تعداد بی شماری دارد سازمانهای وابسته سراسر دنیا.

اعضای سازمان طی سالیان متمادی ارزشهای بیان شده ای دارند بیانیه های موقعیت IWCA.

از اعضا دعوت می شود با IWCA درگیر شوید با دویدن برای انتخاب، خدمت کردن کمیته, میزبان رویدادها، و قلم اظهارات موقعیت.