اساسنامه

آیین نامه انجمن با کلیک بر روی موجود است اساسنامه انجمن مراکز بین المللی نوشتن

قانون اساسی IWCA

اساسنامه انجمن ها با کلیک بر روی آن در دسترس است اساسنامه انجمن مراکز بین المللی نوشتن، همانطور که در سال 2022 با رای اعضا به روز شد.

 

I