اساسنامه

آیین نامه انجمن با کلیک بر روی موجود است آیین نامه انجمن مراکز بین المللی تحریر.

قانون اساسی IWCA

اساسنامه انجمن ها با کلیک بر روی آن در دسترس است اساسنامه انجمن مراکز بین المللی نوشتن، همانطور که در سال 2022 با رای اعضا به روز شد.