برای سوال در مورد کمک هزینه و جوایز، با راشل تماس بگیرید عظیما (صندلی کمک هزینه و جوایز)

برای سوال در مورد عضویت و پول، تماس هالی رایان (خزانه دار IWCA).

برای تمام سوالات دیگر، رسیدن به شری وین پردو (رئیس IWCA)