انجمن بین المللی مراکز نوشتاری ، الف شورای ملی معلمان انگلیسی این شرکت وابسته در سال 1983 تاسیس شده و با حمایت از جلسات ، نشریات و سایر فعالیت های حرفه ای ، توسعه مدیران مرکز نوشتن ، مربیان و کارمندان را تقویت می کند. با تشویق بورس تحصیلی متصل به زمینه های مرتبط با مرکز ؛ و با ارائه یک مجمع بین المللی برای نوشتن نگرانی های مرکز.