آیا می دانید همه رویدادهای IWCA توسط اعضا و با پشتیبانی هیئت اجرایی اجرا می شوند. اگر به ریاست یک رویداد آینده علاقه مند هستید ، با معاون IWCA تماس بگیرید ،  گرگان نوردستروم.

اگر آماده ریاست یک رویداد نیستید ، روش های دیگر را بررسی کنید درگیر شدن در IWCA.