säännöissä

Yhdistyksen säännöt ovat saatavana napsauttamalla Kansainvälisen kirjoituskeskusten liiton sääntö.

IWCA: n perustuslaki

Yhdistyksen sääntö löytyy klikkaamalla Kansainvälisten kirjoituskeskusten yhdistyksen sääntö.

Heinäkuu 1, 2013

I artikla: Nimi ja tavoite

Osa 1: Organisaation nimi on International Writing Centers Association, jäljempänä IWCA.

Osa 2: Kansallisen englannin opettajien neuvoston (NCTE) kokouksena IWCA tukee ja tukee kirjoituskeskusten apurahaa ja ammatillista kehittymistä seuraavilla tavoilla: 1) sponsoroi tapahtumia ja konferensseja; 2) ennakoiva apuraha ja tutkimus; 3) parantaa kirjoituskeskusten ammattimaisuutta.

II artikla: Jäsenyys

Osa 1: Jäsenyys on avoin kaikille jäsenille, jotka maksavat jäsenmaksuja.

Osa 2: Maksujen rakenne määritetään säännöissä.

III artikla: Hallinto: virkamiehet

Osa 1: Virkamiehet ovat entinen presidentti, presidentti, varapuheenjohtaja (josta tulee presidentti ja entinen presidentti kuuden vuoden peräkkäin), rahastonhoitaja ja sihteeri.

2 jakso: Virkamiehet valitaan VIII artiklan mukaisesti.

Osa 3: Toimikausi alkaa heti vaalien jälkeisen NCTE: n vuosikokouksen jälkeen, ellei toimikausi täytä avointa paikkaa (katso VIII artikla).

Osa 4: Varapuheenjohtaja-entisen presidentin toimikausi on kaksi vuotta jokaisessa toimistossa, eikä sitä voida uusia.

Osa 5: Sihteerin ja rahastonhoitajan toimikausi on kaksi vuotta, ja se voidaan uusia.

Osa 6: Virkailijoiden on säilytettävä IWCA: n ja NCTE: n jäsenet toimikautensa aikana.

Osa 7: Kaikkien upseerien tehtävät ovat ohjesäännössä vahvistetut.

8 §: Valittu virkailija voidaan erottaa virastaan ​​riittävistä syistä muiden virkamiesten yksimielisellä suosituksella ja hallituksen kahden kolmasosan äänellä.

IV artikla: Hallinto: hallitus

1 jakso: Hallitus varmistaa jäsenyyden laajan edustuksen ottamalla mukaan alueelliset, laaja-alaiset ja erityisten vaalipiirien edustajat. Alueelliset edustajat nimitetään (katso osa 3); Suurissa ja erityisissä vaalipiireissä edustajat valitaan sääntöjen mukaisesti.

Osa 2: Hallituksen jäseniksi valitut jäsenet ovat kaksi vuotta, ja ne voidaan uusia. Ehdot on porrastettu; porrastuksen toteamiseksi toimikausien pituutta voidaan väliaikaisesti muuttaa ohjesäännön mukaisesti.

Osa 3: Alueellisilla tytäryhtiöillä on oikeus nimittää tai valita hallitukseen yksi edustaja alueestaan.

Luku 4: Puheenjohtaja nimittää äänioikeudettomat hallituksen jäsenet täydentävistä organisaatioista sääntöjen mukaisesti.

Osa 5: Hallituksen jäsenten on säilytettävä IWCA: n jäsenyys toimikauden aikana.

Osa 6: Kaikkien valittujen tai nimitettyjen hallituksen jäsenten tehtävät on määritelty säännöissä.

7 §: Valittu tai nimitetty hallituksen jäsen voidaan erottaa virastaan ​​riittävistä syistä johtajien yksimielisellä suosituksella ja hallituksen kahden kolmasosan äänellä.

V artikla: Hallinto: komiteat ja työryhmät

Osa 1: Pysyvät komiteat nimetään yhtiöjärjestyksessä.

Osa 2: Alakomiteat, työryhmät ja muut työryhmät toimittaa presidentti, jonka muodostavat virkamiehet.

VI artikla: Kokoukset ja tapahtumat

Osa 1: IWCA sponsoroi konferenssikomitean johdolla säännöllisesti ammatillisen kehityksen tapahtumia ohjesäännön mukaisesti.

Osa 2: Hallitus vahvistaa tapahtuman isännät ja valitsee ohjesäännössä määriteltyjen menettelyjen mukaisesti; isäntien ja IWCA: n välinen suhde kuvataan yksityiskohtaisesti ohjesäännössä.

Osa 3: Jäsenten yhtiökokous pidetään IWCA-konferensseissa. IWCA järjestää mahdollisuuksien mukaan myös avoimia kokouksia CCCC: ssä ja NCTE: ssä. Muut yhtiökokoukset voidaan pitää hallituksen harkinnan mukaan.

Osa 4: Hallitus kokoontuu joka toinen kuukausi, jos mahdollista, mutta vähintään kahdesti vuodessa; päätösvaltaisuus määritellään hallituksen jäsenten enemmistönä, mukaan lukien vähintään kolme virkamiestä.

VII artikla: Äänestys

Osa 1: Kaikilla yksittäisillä jäsenillä on oikeus äänestää virkailijoista, valitusta hallituksen jäsenestä ja perustuslain muutoksista. Ellei perustuslaissa tai ohjesäännössä toisin mainita, toimiin tarvitaan yksinkertainen enemmistö annetuista laillisista äänistä.

Osa 2: Äänestysmenettelyt määritetään ohjesäännössä.

VIII artikla: Ehdokkaat, vaalit ja avoimet työpaikat

Osa 1: Sihteeri pyytää ehdokkaita; ehdokkaat voivat nimetä itseään tai kuka tahansa jäsen voi nimetä toisen jäsenen, joka suostuu nimitykseen. Pyrkimyksenä on varmistaa, että äänestäjät voivat valita vähintään kolme ehdokasta mihin tahansa virkaan.

Osa 2: Hakijoiden on oltava hyvässä asemassa IWCA: n jäseniä.

Osa 3: Vaalien aikataulu täsmennetään ohjesäännössä.

Osa 4: Jos presidentin virka vapautuu ennen toimikautta, entinen presidentti täyttää roolin seuraaviin vuotuisiin vaaleihin, jolloin uusi varapresidentti voidaan valita. Vuotuisten virkamiesten vaihdon yhteydessä istuva varapresidentti ottaa puheenjohtajuuden, ja entinen presidentti joko suorittaa edellisen presidenttikauden loppuun tai toimisto vapautuu (katso osa 5).

Osa 5: Jos jokin muu virkamiehen virka vapautuu ennen toimikautta, loput virkamiehet nimittävät väliaikaisen nimityksen seuraaviin vuotuisiin vaaleihin saakka.

Osa 6: Jos alueellisten edustajien työpaikat vapautuvat ennen toimikautta, liitännäisalueen presidenttiä pyydetään nimittämään uusi edustaja.

IX artikla: Liittyvät alueelliset kirjoituskeskusten yhdistykset

Osa 1: IWCA tunnustaa tytäryhtiönsä sääntöissä luetellut alueelliset kirjoituskeskusten yhdistykset.

Osa 2: Tytäryhtiöt voivat luopua tytäryhtiön asemasta milloin tahansa.

Osa 3: Uudet alueelliset henkilöt, jotka hakevat tytäryhtiön asemaa, hyväksytään hallituksen enemmistön äänellä. hakuprosessi ja kriteerit on esitetty ohjesäännössä.

Osa 4: Kaikilla alueellisilla tytäryhtiöillä on oikeus nimittää tai valita hallitukseen yksi edustaja alueestaan.

Osa 5: Hyvässä asemassa olevat alueelliset henkilöt, jotka osoittavat tarvetta, voivat hakea IWCA: lta avustuksia tai muuta tukea sääntöihin sisältyvälle alueelliselle toiminnalle.

X artikla: Julkaisut

Jakso 1: Writing Center Journal on IWCA: n virallinen julkaisu; Toimituskunnan valitsee hallitus ja se työskentelee sen kanssa ohjesäännössä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

Osa 2: Kirjoituslaboratorion uutiskirje on IWCA: n sidosjulkaisu; toimitusryhmä työskentelee hallituksen kanssa ohjesäännössä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

XI artikla: Rahoitus ja rahoitussuhteet

Osa 1: Tärkeimmät tulonlähteet sisältävät jäsenmaksut ja tulot IWCA: n tukemista tapahtumista, kuten yksityiskohtaisesti säädetään ohjesäännössä.

Osa 2: Kaikilla virkamiehillä on valtuudet allekirjoittaa rahoitussopimuksia ja korvata kulut organisaation puolesta sääntöissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Osa 3: Rahastonhoitaja laskee ja raportoi kaikki tulot ja menot kaikkien voittoa tavoittelemattomaan valtioon liittyvien IRS-sääntöjen mukaisesti.

Osa 4: Jos organisaatio hajoaa, virkamiehet valvovat varojen jakamista IRS-määräysten mukaisesti (ks. XIII artiklan 5 jakso).

XII artikla: Perustuslaki ja sääntö

Osa 1: IWCA hyväksyy ja ylläpitää perustuslakia, jossa esitetään organisaation periaatteet ja joukko sääntöjä, joissa esitetään täytäntöönpanomenettelyt.

2 §: Muutoksia perustuslakiin tai yhtiöjärjestykseen voi ehdottaa 1) hallitus; 2) kahden kolmasosan IWCA: n yhtiökokoukseen osallistuvien jäsenten äänellä; tai 3) XNUMX jäsenen allekirjoittamilla ja presidentille toimitetuilla vetoomuksilla.

3 §: Muutokset perustuslakiin tehdään kahden kolmasosan enemmistöllä jäsenyyden antamista laillisista äänistä.

Osa 4: Sääntöjen hyväksyminen ja muutokset tehdään hallituksen kahden kolmasosan enemmistöllä.

5 jakso: Äänestysmenettelyistä määrätään VII artiklassa.

XIII artikla: IRS-määräykset verovapauden säilyttämiseksi

IWCA: n ja sen tytäryhtiöiden on noudatettava sisäisen verolain 501 (c) (3) kohdassa kuvattuja poikkeuksia organisaationa:

Osa 1: Mainittu organisaatio on järjestetty yksinomaan hyväntekeväisyystarkoituksiin, uskonnollisiin, kasvatuksellisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin, mukaan lukien tällaisia ​​tarkoituksia varten jakelujen suorittaminen organisaatioille, jotka ovat sisäisen tulolain 501 (c) (3) §: n tai vastaava osa tulevaa liittovaltion verolakia.

2 jakso: Mikään osa organisaation nettotuloista ei saa olla jäsenten, edunvalvojien, virkamiesten tai muiden yksityishenkilöiden hyödyksi tai jaettavissa jäsenille, paitsi että organisaatioilla on lupa ja valtuudet maksaa kohtuullinen korvaus palveluista suoritetaan ja suoritetaan maksuja ja jakeluja tämän osion 1 osassa ja tämän perustuslain __1__ artiklassa esitettyjen tarkoitusten edistämiseksi.

3 jakso: Mikään merkittävä osa organisaation toiminnasta ei saa olla propagandan harjoittamista tai muuta yrittämistä vaikuttaa lainsäädäntöön, eikä organisaatio saa osallistua poliittisiin kampanjoihin tai puuttua niihin (mukaan lukien lausuntojen julkaiseminen tai jakelu). minkä tahansa julkisen viran ehdokkaan puolesta tai sitä vastaan.

Luku 4: Huolimatta näiden artiklojen muista säännöksistä, organisaatio ei saa harjoittaa mitään muuta toimintaa, jota ei sallita (a) organisaatio, joka on vapautettu liittovaltion tuloverosta sisäisten verojen 501 (c) (3) §: n nojalla. Koodi tai minkä tahansa tulevan liittovaltion verolain vastaava osa, tai (b) organisaatio, jonka maksut ovat vähennyskelpoisia sisäisen verolain 170 (c) (2) §: n tai minkä tahansa tulevan liittovaltion veron vastaavan osan mukaisesti koodi.

5 jakso: Organisaation purkautumisen jälkeen varat jaetaan yhdelle tai useammalle verotukselliselle tarkoitukselle sisäisen verolain 501 (c) (3) §: ssä tai tulevan liittovaltion verolain vastaavassa osassa tarkoitetulla tavalla, tai jaetaan julkishallinnolle liittohallitukselle tai osavaltiolle tai paikalliselle hallitukselle. Tällaiset varat, joita ei ole luovutettu näin, on hävitettävä sen läänin toimivaltaisen tuomioistuimen tuomioistuimessa, jossa organisaation päätoimipaikka sitten sijaitsee, yksinomaan tällaisiin tarkoituksiin tai sellaiselle organisaatiolle tai järjestöille, kuten mainittu tuomioistuin määrittää, mikä järjestetään ja niitä käytetään yksinomaan tällaisiin tarkoituksiin.