Foar fragen oer subsydzjes en prizen, Kontakt Katrina Bell (Foarsitter en subsydzjes)

Foar fragen oer lidmaatskippen en jild, Kontakt Holly Ryanne (IWCA ponghâlder).

Foar oare algemiene fragen oer de organisaasje

Foar fragen oer de website, berjochten of kontakt op sosjale media Brian Hotson (At-Large Rep; Webmaster en kontakt op sosjale media)

Nim kontakt op foar alle oare fragen Sherry Wynn Perdue (IWCA foarsitter)