Foar fragen oer subsydzjes en prizen, nim kontakt op mei Rachel azima (Foarsitter en subsydzjes)

Foar fragen oer lidmaatskippen en jild, Kontakt Holly Ryanne (IWCA ponghâlder).

Foar alle oare fragen, berikke nei Sherry Wynn Perdue (IWCA foarsitter)