Fodhlíthe

Tá fodhlíthe an Chumainn ar fáil ach cliceáil ar Fodhlíthe Chumann na nIonad Scríbhneoireachta Idirnáisiúnta.

Bunreacht IWCA

Tá Bunreacht na gCumann ar fáil trí chliceáil ar Bunreacht Chumann na nIonad Scríbhneoireachta Idirnáisiúnta.

Iúil 1, 2013

Airteagal I: Ainm agus Cuspóir

Cuid 1: Cumann na nIonad Scríbhneoireachta Idirnáisiúnta ainm na heagraíochta, dá ngairtear IWCA anseo feasta.

Cuid 2: Mar thionól de Chomhairle Náisiúnta Múinteoirí Béarla (NCTE), tacaíonn agus cuireann an IWCA scoláireacht agus forbairt ghairmiúil na n-ionad scríbhneoireachta chun cinn ar na bealaí seo a leanas: 1) imeachtaí agus comhdhálacha a urraíocht; 2) scoláireacht agus taighde ar aghaidh; 3) an tírdhreach gairmiúil d’ionaid scríbhneoireachta a fheabhsú.

Airteagal II: Ballraíocht

Cuid 1: Tá an bhallraíocht oscailte d'aon duine a íocann dleachtanna.

Cuid 2: Leagfar amach struchtúr na ndleachtanna sna fodhlíthe.

Airteagal III: Rialachas: Oifigigh

Cuid 1: Is iad na hoifigigh Iar-Uachtarán, Uachtarán, Leas-Uachtarán (a thiocfaidh chun bheith ina Uachtarán agus Iar-Uachtarán i ndiaidh a chéile sé bliana), Cisteoir agus Rúnaí.

Cuid 2: Toghfar oifigigh mar a leagtar síos in Airteagal VIII.

Cuid 3: Tosóidh na téarmaí oifige díreach tar éis Choinbhinsiún Bliantúil NCTE tar éis an toghcháin, mura líonann an téarma folúntas (féach Airteagal VIII).

Cuid 4: Dhá bhliain i ngach oifig, neamh-inathnuaite, a bheidh sna téarmaí oifige do chomharbas an Leas-Uachtaráin-Iar-Uachtaráin.

Cuid 5: Beidh téarmaí oifige don Rúnaí agus don Chisteoir dhá bhliain, inathnuaite.

Cuid 6: Caithfidh oifigigh ballraíocht IWCA agus NCTE a choinneáil le linn téarmaí oifige.

Cuid 7: Is iad dualgais na nOifigeach uile na dualgais atá leagtha amach i bhFodhlíthe.

Alt 8: Féadfar Oifigeach tofa a chur as oifig ar chúis leordhóthanach ar mholadh d’aon toil ó na hOifigigh eile agus vóta dhá thrian den Bhord.

Airteagal IV: Rialachas: Bord

Cuid 1: Áiritheoidh an Bord ionadaíocht leathan ar an mballraíocht trí Ionadaithe Toghcheantair Réigiúnacha, Móra agus Speisialta a áireamh. Ceaptar ionadaithe réigiúnacha (féach Roinn 3); Toghtar Ionadaithe Toghcheantair Móra agus Speisialta mar a shonraítear sna fodhlíthe.

Roinn 2: Is é a bheidh i dtéarmaí ball tofa an Bhoird dhá bhliain, inathnuaite. Beidh téarmaí tuislithe; chun tuislithe a bhunú, féadfar faid téarma a choigeartú go sealadach mar a leagtar amach sna fodhlíthe.

Cuid 3: Tá cleamhnaithe réigiúnacha i dteideal ionadaí amháin as a réigiún a cheapadh nó a thoghadh don Bhord.

Cuid 4: Ceapfaidh an tUachtarán comhaltaí Boird gan vótáil ó eagraíochtaí comhlántacha mar a leagtar amach sna fodhlíthe.

Cuid 5: Caithfidh comhaltaí an Bhoird ballraíocht IWCA a choinneáil le linn théarma oifige.

Alt 6: Tá dualgais chomhaltaí uile an Bhoird, tofa nó ceaptha, leagtha amach i bhFodhlíthe.

Alt 7: Féadfar ball tofa nó ceaptha den Bhord a chur as oifig ar chúis leordhóthanach ar mholadh d’aon toil ó na hOifigigh agus vóta dhá thrian den Bhord.

Airteagal V: Rialachas: Coistí agus Grúpaí Oibre

Cuid 1: Ainmneofar buanchoistí sna fodhlíthe.

Cuid 2: Déanfaidh an tUachtarán fochoistí, tascfhórsaí agus grúpaí oibre eile a choimisiúnú, a chomhdhéanamh agus a mhuirearú ag na hOifigigh.

Airteagal VI: Cruinnithe agus Imeachtaí

Cuid 1: Faoi cheannaireacht an Choiste Comhdhála, déanfaidh an IWCA urraíocht go rialta ar imeachtaí forbartha gairmiúla mar a shonraítear sna fodhlíthe.

Cuid 2: Dearbhóidh an Bord óstach imeachtaí agus roghnófar iad de réir na nósanna imeachta a leagtar amach sna fodhlíthe; tabharfar mionsonraí ar an gcaidreamh idir óstach agus an IWCA sna fodhlíthe.

Cuid 3: Tionólfar Cruinniú Ginearálta na ballraíochta ag Comhdhálacha IWCA. A mhéid is féidir, tionólfaidh an IWCA cruinnithe oscailte ag CCCC agus NCTE. Féadfar cruinnithe ginearálta eile a thionól de réir rogha an Bhoird.

Cuid 4: Tiocfaidh an Bord le chéile gach dhá mhí más féidir ach dhá uair sa bhliain ar a laghad; saineofar córam mar thromlach de chomhaltaí an Bhoird, lena n-áirítear triúr Oifigeach ar a laghad.

Airteagal VII: Vótáil

Cuid 1: Tá gach ball aonair i dteideal vótáil d’Oifigigh, do chomhaltaí tofa Boird, agus do leasuithe bunreachtúla. Ach amháin mar a deirtear go sonrach in áiteanna eile sa Bhunreacht nó sna fodhlíthe, beidh tromlach simplí de na vótaí dlí a chaithfear ag teastáil le haghaidh caingne.

Cuid 2: Sonrófar nósanna imeachta vótála sna fodhlíthe.

Airteagal VIII: Ainmniúcháin, Toghcháin agus Folúntais

Cuid 1: Iarrfaidh an Rúnaí ainmniúcháin; féadfaidh iarrthóirí iad féin a ainmniú, nó féadfaidh aon bhall ball eile a ainmniú a aontaíonn go n-ainmneofar é. Déanfar iarracht árachas a thabhairt do vótálaithe féadfaidh triúr iarrthóirí ar a laghad a roghnú as aon phost.

Cuid 2: Le bheith incháilithe, caithfidh iarrthóirí a bheith ina mbaill den IWCA le seasamh maith.

Cuid 3: Sonrófar amchlár na dtoghchán sna fodhlíthe.

Cuid 4: Má thagann oifig an Uachtaráin folamh roimh an téarma, líonfaidh an tIar-Uachtarán an ról go dtí an chéad toghchán bliantúil eile nuair is féidir Leas-Uachtarán nua a thoghadh. Ag athrú bliantúil na n-oifigeach, glacfaidh an Leas-Uachtarán suí an Uachtaránacht, agus cuirfidh an tIar-Uachtarán an Iar-Uachtaránacht i gcrích nó beidh an oifig folamh (féach Roinn 5).

Cuid 5: Má bhíonn aon phost Oifigeach eile folamh roimh an téarma, tiocfaidh ceapachán sealadach i bhfeidhm go dtí an chéad toghchán bliantúil eile.

Cuid 6: Má thagann poist mar ionadaithe réigiúnacha folamh roimh an téarma, iarrfar ar uachtarán na réigiún cleamhnaithe ionadaí nua a cheapadh.

Airteagal IX: Cumainn Ionaid Scríbhneoireachta Réigiúnacha Cleamhnaithe

Cuid 1: Aithníonn an IWCA mar a chleamhnaithe cumainn na n-ionad scríbhneoireachta réigiúnacha atá liostaithe i bhFodhlíthe.

Cuid 2: Féadfaidh cleamhnaithe stádas cleamhnaithe a scor tráth ar bith.

Cuid 3: Formheasann réigiúin nua a dhéanann iarratas ar stádas cleamhnaithe le vóta tromlaigh an Bhoird; leagtar amach an próiseas iarratais agus na critéir sna fodhlíthe.

Cuid 4: Tá gach cleamhnaithe réigiúnacha i dteideal ionadaí amháin as a réigiún a cheapadh nó a thoghadh don Bhord.

Cuid 5: Féadfaidh réigiúin a bhfuil dea-cháil orthu agus a léiríonn riachtanas iarratas a dhéanamh chuig an IWCA ar dheontais nó ar thacaíocht eile le haghaidh gníomhaíochtaí réigiúnacha mar atá mínithe sna fodhlíthe.

Airteagal X: Foilseacháin

Roinn 1: Irisleabhar an Scríbhneoireachta is é foilseachán oifigiúil an IWCA; roghnaíonn an Bord an fhoireann eagarthóireachta agus oibríonn sí leis de réir na nósanna imeachta atá leagtha amach i bhFodhlíthe.

Roinn 2: An Nuachtlitir Lab a Scríobh is foilseachán cleamhnaithe den IWCA é; oibríonn an fhoireann eagarthóireachta leis an mBord de réir na nósanna imeachta atá leagtha amach i bhFodhlíthe.

Airteagal XI: Airgeadas agus Caidrimh Airgeadais

Cuid 1: I measc na bpríomhfhoinsí ioncaim tá dleachtanna ballraíochta agus ioncam ó imeachtaí urraithe ag IWCA mar atá mionsonraithe sna fodhlíthe.

Cuid 2: Tá údarás ag gach Oifigeach conarthaí airgeadais a shíniú agus costais a aisíoc thar ceann na heagraíochta de réir na gcoinníollacha atá leagtha amach i bhFodhlíthe.

Cuid 3: Tabharfaidh an Cisteoir cuntas ar gach ioncam agus caiteachas i gcomhréir le gach rialachán IRS a bhaineann le stádas neamhbhrabúis.

Cuid 4: Má dhíscaoileann an eagraíocht, déanfaidh na hOifigigh maoirseacht ar dháileadh sócmhainní i gcomhréir le rialacháin IRS (féach Airteagal XIII, Roinn 5).

Airteagal XII: Bunreacht agus fodhlíthe

Cuid 1: Déanfaidh an IWCA Bunreacht a ghlacadh agus a chothabháil a thabharfaidh breac-chuntas ar phrionsabail na heagraíochta agus ar shraith fodhlíthe a leagann amach nósanna imeachta cur chun feidhme.

Cuid 2: Féadfaidh 1) leasuithe ar an mBunreacht nó ar Fhodhlíthe a mholadh; 2) trí vóta dhá thrian de na comhaltaí a fhreastalaíonn ar Chruinniú Ginearálta IWCA; nó 3) le hachainíocha arna síniú ag fiche ball agus arna gcur ar aghaidh chuig an Uachtarán.

Cuid 3: Achtaítear athruithe ar an mBunreacht ar thromlach dhá thrian de na vótaí dlí a chaith an bhallraíocht.

Cuid 4: Achtaítear agus glacadh le fodhlíthe ar vóta tromlaigh dhá thrian den Bhord.

Cuid 5: Sonraítear nósanna imeachta vótála in Airteagal VII.

Airteagal XIII: Rialacháin IRS chun Stádas Díolúine ó Cháin a Chothabháil

Comhlíonfaidh an IWCA agus a chleamhnaithe na ceanglais chun a bheith díolmhaithe mar Eagraíocht a thuairiscítear in alt 501 (c) (3) den Chód Ioncaim Inmheánach:

Roinn 1: Eagraítear an eagraíocht sin go heisiach chun críocha carthanúla, reiligiúnacha, oideachais nó eolaíochta, lena n-áirítear, chun na gcríoch sin, dáiltí a dhéanamh ar eagraíochtaí a cháilíonn faoi alt 501 (c) (3) den Chód Ioncaim Inmheánach, nó an roinn chomhfhreagrach d'aon chód cánach cónaidhme sa todhchaí.

Alt 2: Ní thabharfaidh aon chuid de ghlan-thuilleamh na heagraíochta leas na mball, na n-iontaobhaithe, na n-oifigeach nó na ndaoine príobháideacha eile chun a comhaltaí, ná beidh siad in-dáilte, ach amháin go mbeidh na heagraíochtaí údaraithe agus cumhachtaithe chun cúiteamh réasúnach a íoc as seirbhísí a rinneadh agus íocaíochtaí agus dáiltí a dhéanamh chun na críocha atá leagtha amach in alt 1 de seo agus in airteagal __1__ den bhunreacht seo a chur chun cinn.

Cuid 3: Ní bheidh aon chuid shubstaintiúil de ghníomhaíochtaí na heagraíochta ná bolscaireacht a sheoladh, nó iarracht a dhéanamh tionchar a imirt ar reachtaíocht ar bhealach eile, agus ní ghlacfaidh an eagraíocht páirt in aon fheachtas polaitiúil (lena n-áirítear ráitis a fhoilsiú nó a dháileadh), ná idirghabháil a dhéanamh ina leith. thar ceann aon iarrthóra ar oifig phoiblí nó ina choinne.

Alt 4: D'ainneoin aon fhorála eile de na hailt seo, ní sheolfaidh an eagraíocht aon ghníomhaíochtaí eile nach gceadaíonn eagraíocht atá díolmhaithe ó cháin ioncaim cónaidhme faoi alt 501 (c) (3) de na Coimisinéirí Ioncaim inmheánacha (a). Cód, nó an chuid chomhfhreagrach d'aon chód cánach cónaidhme sa todhchaí, nó (b) ag eagraíocht, a bhfuil ranníocaíochtaí inasbhainte dó faoi alt 170 (c) (2) den Chód Ioncaim Inmheánach, nó an chuid chomhfhreagrach d'aon cháin chónaidhme sa todhchaí cód.

Alt 5: Ar dhíscaoileadh na heagraíochta, dáilfear sócmhainní chun críche díolmhaithe amháin nó níos mó de réir bhrí alt 501 (c) (3) den Chód Ioncaim Inmheánach, nó an chuid chomhfhreagrach d'aon chód cánach cónaidhme sa todhchaí, nó dáilfear ar an rialtas cónaidhme, nó ar rialtas stáit nó áitiúil, chun críche poiblí. Déanfaidh Cúirt Dlínse Inniúla an chontae ina bhfuil príomhoifig na heagraíochta lonnaithe ansin, chun na gcríoch sin amháin nó chun na heagraíochta nó na n-eagraíochtaí sin, a chinnfidh an Chúirt sin, a dhiúscairt aon sócmhainní den sórt sin nach ndéantar a dhiúscairt amhlaidh. a eagrú agus a oibriú go heisiach chun na gcríoch sin.