Os premios IWCA para artigos destacados outórganse anualmente e recoñecen o traballo significativo no campo dos estudos do centro de escritura. Os membros da comunidade do Writing Center están invitados a nomear artigos ou capítulos de libros para o IWCA Outstanding Article Award.

O artigo proposto debe ter sido publicado durante o ano natural anterior. Poderán optar ao premio tanto os traballos de autor único como os realizados en colaboración, de estudosos en calquera etapa da súa carreira académica, publicados en formato impreso ou dixital. Non se aceptan autonominacións e cada candidato só pode presentar unha candidatura; As revistas poden seleccionar só unha publicación da súa propia revista para a súa candidatura por ciclo de premios. 

 As candidaturas inclúen unha carta ou declaración de non máis de 400 palabras que indique como o traballo que se está nomeando cumpre os criterios de concesión que se indican a continuación e unha copia dixital do artigo que se nomea. Todos os artigos serán avaliados co mesmo criterio.

O artigo debería:

  • Facer unha contribución significativa á bolsa e investigación dos centros de escritura.
  • Aborda un ou máis temas de interese a longo prazo para administradores, teóricos e profesionais de centros de escritura.
  • Discutir teorías, prácticas, políticas ou experiencias que contribúan a unha comprensión máis rica do traballo do centro de escritura.
  • Amosar sensibilidade cara aos contextos situados nos que existen e operan os centros de escritura.
  • Ilustra as calidades dunha escritura convincente e significativa.
  • Sirva como un forte representante da bolsa e investigación de centros de escritura.

Animamos aos académicos e profesionais dos centros de escritura de todos os niveis a que propoñan obras que teñan impacto.