વિશે પ્રશ્નો માટે અનુદાન અને પુરસ્કારો, રશેલનો સંપર્ક કરો અઝીમા (અનુદાન અધ્યક્ષ)

વિશે પ્રશ્નો માટે સભ્યપદ અને પૈસા, સંપર્ક હોલી રાયન (આઈડબ્લ્યુસીએ ટ્રેઝરર).

માટે અન્ય તમામ પ્રશ્નો, સુધી પહોંચો શેરી વિન પેરડ્યુ (આઈડબ્લ્યુસીએ પ્રમુખ)