વિશે પ્રશ્નો માટે અનુદાન અને પુરસ્કારો, સંપર્ક કેટરિના બેલl (અનુદાન અધ્યક્ષ)

વિશે પ્રશ્નો માટે સભ્યપદ અને પૈસા, સંપર્ક હોલી રાયન (આઈડબ્લ્યુસીએ ટ્રેઝરર).

અન્ય માટે સામાન્ય પ્રશ્નો આ વિશે સંસ્થા

વિશે પ્રશ્નો માટે વેબસાઇટ, જોબ પોસ્ટિંગ અથવા સોશિયલ મીડિયા સંપર્ક બ્રાયન હોટસન (એટ-લાર્જ રેપ; વેબમાસ્ટર અને સોશિયલ મીડિયા સંપર્ક)

અન્ય તમામ પ્રશ્નો માટે, સંપર્ક કરો શેરી વિન પેરડ્યુ (આઈડબ્લ્યુસીએ પ્રમુખ)