બાયલોઝ

એસોસિયેશનના બાયલોઝ ક્લિક કરીને ઉપલબ્ધ છે ઇન્ટરનેશનલ રાઇટિંગ સેન્ટર્સ એસોસિએશન બાયલોઝ.

આઈડબ્લ્યુસીએ બંધારણ

એસોસિએશન બંધારણ પર ક્લિક કરીને ઉપલબ્ધ છે ઇન્ટરનેશનલ રાઇટિંગ સેન્ટર્સ એસોસિએશનનું બંધારણ, સભ્યપદના મત દ્વારા 2022 માં અપડેટ થયા મુજબ.

 

I