IWCA tau mob siab los txhawb nqa chaw sau ntawv thiab muab nyiaj pab kawm ntawv.

IWCA Cov Tswv Cuab tuaj yeem thov rau cov nyiaj pab hauv qab no: IWCA Kev Tshawb Nrhiav Nyiaj, IWCA Kev Muab Nyiaj Tso Tawm, Ben Rafoth Kawm Tiav Kev Tshawb Nrhiav Nyiaj Pab, Thiab Kev Pab Nyiaj Mus Ncig Ua Si.

IWCA muab cov khoom plig hauv qab no ib xyoos ib zaug: Cov Khoom Tshaj Tawm Zoo Tshaj, Ntawv Tshaj Tawm Zoo Tshaj, Thiab cov Yav Tom Ntej Cov Thawj Coj Ua Pheej Yuam.

cov Muriel Harris Qhov Kev Pabcuam Zoo Tshaj Plaws yog muab rau hauv txawm xyoo.