Yog muaj lus nug txog cov nyiaj pab thiab khoom plig, hu rau Katrina Bell (Cov Rooj Zaum Nyiaj Txiag thiab Khoom Plig)

Yog muaj lus nug txog cov mej zeej thiab cov nyiaj, hu rau Elizabeth Kleinfeld (Tus Kws Sau Nyiaj IWCA).

Rau lwm yam cov lus nug dav dav txog lub lub koom haum or website, hu rau Sherry Wynn Perdue (IWCA Thawj Tswj Hwm)

Rau tag nrho lwm yam lus nug: