Yog muaj lus nug txog cov nyiaj pab thiab khoom plig, hu rau Rachel azim (Cov Rooj Zaum Nyiaj Txiag thiab Khoom Plig)

Yog muaj lus nug txog cov mej zeej thiab cov nyiaj, hu rau Holly Ryan (Tus Kws Sau Nyiaj IWCA).

rau tag nrho lwm cov lus nug, ncav tes rau Sherry Wynn Perdue (IWCA Thawj Tswj Hwm)