Règleman entèn yo

Règleman entèn Asosyasyon an disponib lè ou klike sou Asosyasyon Entènasyonal Asosyasyon Entènasyonal.

IWCA Konstitisyon

Konstitisyon Asosyasyon an disponib lè w klike sou Konstitisyon Asosyasyon Sant Redaksyon Entènasyonal yo.

Jiyè 1, 2013

Atik I: Non ak Objektif

Seksyon 1: Non òganizasyon an dwe Asosyasyon Entènasyonal Sant Ekri yo, apre sa yo rele IWCA.

Seksyon 2: Kòm yon asanble Konsèy Nasyonal Pwofesè Anglè (NCTE), IWCA sipòte ak ankouraje bousdetid ak devlopman pwofesyonèl nan sant ekri nan fason sa yo: 1) patwone evènman ak konferans; 2) bousdetid pi devan ak rechèch; 3) amelyore jaden flè pwofesyonèl pou sant ekri yo.

Atik II: Manm

Seksyon 1: Manm ouvè a nenpòt moun ki peye frè.

Seksyon 2: Estrikti Dues yo pral tabli nan Règleman entèn yo.

Atik III: Gouvènans: Ofisye yo

Seksyon 1: Ofisye yo pral pase Prezidan, Prezidan, Vis Prezidan (ki vin Prezidan ak Prezidan pase nan yon siksesyon sis ane), Trezorye, ak Sekretè.

Seksyon 2: Ofisye yo pral eli jan sa endike nan Atik VIII.

Seksyon 3: Tèm biwo dwe kòmanse imedyatman apre Konvansyon Anyèl NCTE apre eleksyon an, sof si tèm nan ranpli yon pòs vid (gade Atik VIII).

Seksyon 4: Regleman nan biwo pou siksesyon Vis Prezidan-Prezidan-sot pase yo pral de ane nan chak biwo, ki pa renouvlab.

Seksyon 5: Regleman nan biwo pou Sekretè a ak Trezorye yo pral de ane, renouvlab.

Seksyon 6: Ofisye yo dwe kenbe IWCA ak NCTE manm pandan tèm nan biwo yo.

Seksyon 7: Devwa tout Ofisye yo se sa ki tabli nan Règleman entèn yo.

Seksyon 8: Yo ka retire yon Ofisye eli nan biwo pou kòz ase sou rekòmandasyon inanim lòt Ofisye yo ak yon vòt de tyè nan Komisyon Konsèy la.

Atik IV: Gouvènans: Komisyon Konsèy la

Seksyon 1: Komisyon Konsèy la dwe asire yon reprezantasyon laj nan manm yo pa ki gen ladan Rejyonal yo, an jeneral, ak reprezantan espesyal sikonskripsyon. Yo nonmen reprezantan rejyonal yo (gade Seksyon 3); Nan gwo ak espesyal sikonskripsyon reprezantan yo eli jan sa espesifye nan règleman entèn yo.

Seksyon 2: Tèm manm konsèy eli yo dwe de ane, renouvlab. Tèm yo pral repati; pou etabli repati, longè tèm yo ka ajiste tanporèman jan sa endike nan règleman entèn yo.

Seksyon 3: afilye Rejyonal yo gen dwa nonmen oswa chwazi nan Komisyon Konsèy la yon reprezantan nan rejyonal yo.

Seksyon 4: Prezidan an ap nonmen manm Komisyon Konsèy ki pa vote nan òganizasyon konplemantè jan sa endike nan Règleman entèn yo.

Seksyon 5: Manm Komisyon Konsèy yo dwe kenbe IWCA manm pandan manda nan biwo a.

Seksyon 6: Devwa tout manm Komisyon Konsèy la, eli oswa nonmen, yo endike nan règleman entèn yo.

Seksyon 7: Yo ka retire yon manm Komisyon Konsèy eli oswa nonmen pou rezon ase sou rekòmandasyon inanim Ofisye yo ak yon vòt de tyè nan Komisyon Konsèy la.

Atik V: Gouvènans: Komite ak Gwoup Travay

Seksyon 1: Komite kanpe yo pral nonmen nan règleman entèn yo.

Seksyon 2: Prezidan yo ap komisyone sou-komite yo, fòs travay yo, ak lòt gwoup k ap travay yo, ofisye yo konstitye yo epi chaje yo.

Atik VI: Reyinyon ak Evènman

Seksyon 1: Anba lidèchip Komite Konferans lan, IWCA ap regilyèman patwone evènman devlopman pwofesyonèl jan sa espesifye nan Règleman entèn yo.

Seksyon 2: Komisyon Konsèy la dwe afime animatè evènman yo epi chwazi dapre pwosedi ki endike nan Règleman entèn yo; va relasyon ki genyen ant gen tout pouvwa a ak IWCA a dwe detaye nan règleman entèn yo.

Seksyon 3: Reyinyon Jeneral manm yo ap fèt nan konferans IWCA. Nan mezi posib, IWCA ap fè reyinyon tou louvri nan CCCC ak NCTE. Lòt reyinyon jeneral yo ka fèt nan diskresyon Komisyon Konsèy la.

Seksyon 4: Komisyon Konsèy la pral rankontre chak mwa si sa posib men pa mwens pase de fwa pa ane; yon kowòm dwe defini kòm yon majorite nan manm Komisyon Konsèy la, ki gen ladan omwen twa Ofisye yo.

Atik VII: Vòt

Seksyon 1: Tout manm endividyèl yo gen dwa vote pou Ofisye yo, manm konsèy eli yo, ak amannman konstitisyonèl yo. Eksepte jan sa endike espesyalman nan yon lòt kote nan Konstitisyon an oswa nan Règleman entèn yo, yo pral mande yon majorite senp nan vòt legal ki depoze pou yon aksyon.

Seksyon 2: Pwosedi pou vote yo pral espesifye nan Règleman entèn yo.

Atik VIII: Nominasyon, Eleksyon, ak pòs ki vid

Seksyon 1: Sekretè a ap rele pou nominasyon; kandida yo ka nonmen tèt yo, oswa nenpòt ki manm ka nonmen yon lòt manm ki dakò yo dwe nominasyon. Y ap fè efò pou asire votè yo ka chwazi nan omwen twa kandida pou nenpòt ki pozisyon.

Seksyon 2: Pou kalifye, kandida yo dwe manm IWCA nan bon pozisyon.

Seksyon 3: Kalandriye eleksyon yo pral espesifye nan Règleman entèn yo.

Seksyon 4: Si biwo Prezidan an vin vid anvan manda a, Prezidan ki sot pase a pral ranpli wòl la jiskaske pwochen eleksyon anyèl la lè yon nouvo Vis Prezidan ka eli. Nan chanjman anyèl ofisye yo, Vis Prezidan an ki chita ap pran Prezidans lan, ak Prezidan ki sot pase a ap swa ranpli Prezidans ki sot pase a oswa biwo a ap vin vid (gade Seksyon 5).

Seksyon 5: Si nenpòt ki lòt pozisyon Ofisye vin vid anvan tèm, Ofisye ki rete yo pral pran yon randevou tanporè efikas jiskaske pwochen eleksyon anyèl la.

Seksyon 6: Si pozisyon reprezantan rejyonal yo vin vid anvan manda, yo pral mande prezidan rejyonal afilye a pou nonmen yon nouvo reprezantan.

Atik IX: Asosyasyon Sant afilye ekri rejyonal yo

Seksyon 1: IWCA a rekonèt kòm afilye li yo asosyasyon rejyonal sant ekri ki nan lis Règleman entèn yo.

Seksyon 2: Afilye yo ka abandone estati afilye a nenpòt ki lè.

Seksyon 3: Nouvo rejyonal ki aplike pou estati afilye yo apwouve pa yon vòt majorite nan Komisyon Konsèy la; pwosesis aplikasyon ak kritè yo dekri nan Règleman entèn yo.

Seksyon 4: Tout afilye rejyonal yo gen dwa nonmen oswa chwazi nan Komisyon Konsèy la yon reprezantan nan rejyonal yo.

Seksyon 5: Rejyonal ki nan bon kondisyon demontre bezwen ka aplike nan IWCA pou sibvansyon oswa lòt sipò pou aktivite rejyonal yo jan sa endike nan Règleman entèn yo.

Atik X: Piblikasyon

Seksyon 1: Jounal Sant ekri se piblikasyon ofisyèl IWCA a; ekip editoryal la chwazi epi travay avèk Komisyon Konsèy la selon pwosedi ki tabli nan Règleman entèn yo.

Seksyon KOUMAN POU: Ekri bilten laboratwa se yon piblikasyon afilye nan IWCA a; ekip editoryal la ap travay avèk Komisyon Konsèy la selon pwosedi ki tabli nan Règleman entèn yo.

Atik XI: Finans ak relasyon finansye

Seksyon 1: Sous revni prensipal yo enkli kotizasyon manm yo ak revni nan evènman patwone IWCA jan sa detaye nan Règleman entèn yo.

Seksyon 2: Tout Ofisye yo otorize pou yo siyen kontra finansye ak ranbouse depans sou non òganizasyon an selon kondisyon ki tabli nan Règleman entèn yo.

Seksyon 3: Tout revni ak depans yo pral konte pou epi rapòte pa Trezorye a an konfòmite avèk tout règleman IRS ki enpòtan nan estati san bi likratif.

Seksyon 4: Si òganizasyon an ta fonn, Ofisye yo dwe sipèvize distribisyon byen yo an konfòmite avèk règleman IRS yo (gade Atik XIII, Seksyon 5).

Atik XII: Konstitisyon ak règleman entèn yo

Seksyon 1: IWCA a dwe adopte epi kenbe yon Konstitisyon ki dekri prensip òganizasyon an ak yon seri règleman entèn ki dekri pwosedi aplikasyon yo.

Seksyon 2: Amannman nan Konstitisyon an oswa Règleman entèn yo ka pwopoze pa 1) Komisyon Konsèy la; 2) pa de tyè vòt manm ki patisipe nan yon reyinyon jeneral IWCA; oswa 3) pa petisyon ki te siyen pa ven manm epi voye bay Prezidan an.

Seksyon 3: Chanjman nan Konstitisyon an adopte sou yon majorite de tyè nan vòt legal yo ke manm yo jete.

Seksyon 4: Adopsyon ak chanjman nan Règleman entèn yo adopte sou yon majorite de tyè vòt Komisyon Konsèy la.

Seksyon 5: Pwosedi vòt yo make nan Atik VII la.

Atik XIII: Règleman IRS pou kenbe estati taks ki egzante

IWCA a ak afilye li yo dwe konfòme yo avèk egzijans yo dwe egzante kòm yon Organizationganizasyon ki dekri nan seksyon 501 (c) (3) nan Kòd la Revni Entèn:

Seksyon 1: Se òganizasyon sa a òganize sèlman pou rezon charitab, relijye, edikasyon, oswa syantifik, ki gen ladan, pou rezon sa yo, fè distribisyon bay òganizasyon ki kalifye anba seksyon 501 (c) (3) nan Kòd la Revni Entèn, oswa korespondan seksyon nan nenpòt ki kòd taks sou lavni federal.

Seksyon 2: Okenn pati nan salè nèt nan òganizasyon an pa dwe antre nan benefis, oswa distribiye bay manm li yo, administratè yo, ofisye yo, oswa lòt moun prive, eksepte ke òganizasyon yo dwe otorize ak pouvwa pou peye konpansasyon rezonab pou sèvis yo. rann ak fè peman ak distribisyon nan pwogrè nan objektif ki endike nan seksyon 1 nan dokiman sa a ak nan atik __1__ nan konstitisyon sa a.

Seksyon 3: Pa gen okenn pati enpòtan nan aktivite yo nan òganizasyon an dwe pote nan pwopagann, oswa otreman eseye enfliyanse lejislasyon, ak òganizasyon an pa dwe patisipe nan, oswa entèvni nan (ki gen ladan pibliye a oswa distribisyon deklarasyon) nenpòt ki kanpay politik nan non oswa nan opozisyon ak nenpòt kandida pou biwo piblik.

Seksyon 4: Malgre nenpòt lòt dispozisyon nan atik sa yo, òganizasyon an pa dwe fè okenn lòt aktivite ki pa pèmèt yo pote sou (a) pa yon òganizasyon egzante de taks sou revni federal anba seksyon 501 (c) (3) nan revni entèn la. Kòd, oswa seksyon ki koresponn lan nan nenpòt ki kòd taks lavni federal, oswa (b) pa yon òganizasyon, kontribisyon yo ki dediktib anba seksyon 170 (c) (2) nan Kòd la Revni Entèn, oswa seksyon ki koresponn lan nan nenpòt taks lavni federal kòd.

Seksyon 5: Lè yap divòse òganizasyon an, yo dwe distribye byen pou youn oswa plis rezon egzante nan sans seksyon 501 (c) (3) nan Kòd Revni Entèn lan, oswa seksyon korespondan nan nenpòt ki kòd taks federal kap vini an, oswa dwe distribye bay gouvènman federal la, oswa bay yon gouvènman leta oswa lokal, pou rezon piblik. Nenpòt byen sa yo ki pa tèlman dispoze yo dwe jete pa yon Tribinal Jiridiksyon Konpetan nan konte kote biwo direktè òganizasyon an sitiye, sèlman pou rezon sa yo oswa pou òganizasyon sa yo oswa òganizasyon yo, jan sa di Tribinal la dwe detèmine, ki yo òganize ak opere sèlman pou rezon sa yo.