RELE pou APLIKASYON: Prim Bousdetid IWCA Future Leader 2022

Asosyasyon Sant Redaksyon Entènasyonal yo (IWCA) angaje l pou bay elèv manm kominote sant ekriti yo opòtinite devlopman pwofesyonèl yo epi pou l rekonèt kamarad titè yo ak/oswa administratè yo nan nivo bakaloreya ak gradye ki demontre gwo ladrès lidèchip ak enterè nan etid sant ekriti yo.

Bousdetid IWCA Future Leaders pral bay kat lidè sant ekriti nan lavni. Chak ane yo pral rekonèt omwen yon elèv bakaloreya ak omwen yon elèv gradye.

Aplikan ki touche bous sa a pral resevwa $250 epi y ap envite yo ale nan yon manje midi oswa dine ak lidè IWCA pandan konferans anyèl IWCA la.

Pou aplike, ou dwe yon manm IWCA ki an bon pozisyon epi soumèt yon deklarasyon alekri ki gen 500–700 mo ki pale sou enterè ou genyen nan sant ekriti yo ak objektif ou genyen a kout ak alontèm kòm yon lidè nan lavni nan domèn sant ekriti. Soumèt aplikasyon w lan atravè fòm sa a Google.

Deklarasyon ou a ka gen ladann diskisyon sou:

 • Plan akademik oswa karyè nan lavni
 • Fason ou te kontribye nan sant ekriti ou a
 • Fason ou te devlope oswa ou ta renmen devlope nan travay sant ekriti ou a
 • Enpak ou te fè sou ekriven ak/oswa kominote w la

Kritè pou jije:

 • Ki jan aplikan an byen eksprime objektif espesifik ak detaye yo a kout tèm.
 • Kouman byen aplikan an atikile espesifik, detaye objektif alontèm yo.
 • Potansyèl yo pou yo vin yon lidè nan lavni nan domèn sant ekriti.

Tanpri dirije nenpòt kesyon (oswa aplikasyon moun ki pa kapab jwenn aksè nan fòm Google la) bay Ko-Prezidan IWCA Awards Leigh Elion (lelion@emory.edu) ak Rachèl Azima (razima2@unl.edu).

Aplikasyon yo dwe fèt anvan 1ye jen 2022.

_____

Moun k ap resevwa 2022 yo:

 • Megan Amling, Inivèsite Eta Ohio
 • Kaytlin Black, DInivèsite uquesne
 • Elizabeth Catchmark, University of Maryland
 • Cameron Sheehy, Inivèsite Vanderbilt

Moun k ap resevwa 2021 yo:

 • Tetyana (Tanya) Bychkovska, Northern Arizona University
 • Emily Dux Speltz, Iowa State University
 • Valentina Romero, Bunker Hill Community College
 • Meara Waxman, Wake Forest University