საერთაშორისო მწერლობის ცენტრების ასოციაცია, ა ინგლისური ენის მასწავლებელთა ეროვნული საბჭო შვილობილი კომპანია, რომელიც დაარსდა 1983 წელს, ხელს უწყობს მწერლობის ცენტრის დირექტორების, რეპეტიტორებისა და პერსონალის განვითარებას შეხვედრების, პუბლიკაციების და სხვა პროფესიული საქმიანობის სპონსორობით; სტიპენდიის წახალისებით, რომელიც დაკავშირებულია წერის ცენტრთან დაკავშირებულ სფეროებთან; და საერთაშორისო ფორუმის შექმნით, რომელიც წერს ცენტრის პრობლემებს.