ខណៈពេលដែលការបោះពុម្ពទាំងនេះមិនត្រូវបានគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដោយ IWCA នោះគឺជាធនធាន និងឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយការងាររបស់អ្នក។
សូមពិនិត្យមើលការបោះពុម្ពនីមួយៗសម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការដាក់ស្នើ។
____________________

ទិនានុប្បវត្តិដែលបានពិនិត្យដោយមិត្តភ័ក្តិ

អន្ដរជាតិ

តើអ្នកមានការបោះពុម្ពផ្សាយដែលអ្នកចង់បង្ហាញនៅលើទំព័រនេះទេ? សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម។