ទំព័រនេះត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការចែករំលែកទិន្នន័យមជ្ឈមណ្ឌលសរសេរ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យយើងភ្ជាប់ទៅសំណុំទិន្នន័យ ឬឃ្លាំងរបស់អ្នក សូមបំពេញទម្រង់នៅខាងក្រោមទំព័រ។ ត្រូវប្រាកដថាសាររបស់អ្នករួមបញ្ចូលការពិពណ៌នាអំពីសំណុំទិន្នន័យ គេហទំព័រ ឬ URL ដែលវាអាចចូលប្រើបាន និងចំណងជើងរបស់វា។