ច្បាប់

ច្បាប់របស់សមាគមអាចរកបានដោយចុចលើ ច្បាប់សមាគមសមាគមអន្ដរជាតិសរសេរ.

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ IWCA

រដ្ឋធម្មនុញ្ញសមាគមអាចរកបានដោយចុចលើ សមាគមមជ្ឈមណ្ឌលសរសេរអន្តរជាតិ រដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឆ្នាំ 2022 ដោយការបោះឆ្នោតនៃសមាជិកភាព។