2022 អ្នកទទួល:
  • Megan Amling សាកលវិទ្យាល័យ Ohio State
  • Kaytlin Black, Dសាកលវិទ្យាល័យ uquesne
  • Elizabeth Catchmark សាកលវិទ្យាល័យ Maryland
  • Cameron Sheehy សាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt
2021 អ្នកទទួល:
  • Tetyana (Tanya) Bychkovska សាកលវិទ្យាល័យ Northern Arizona
  • Emily Dux Speltz សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Iowa
  • Valentina Romero, មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Bunker Hill
  • Meara Waxman, សាកលវិទ្យាល័យ Wake Forest