សម្រាប់សំណួរអំពី ជំនួយនិងរង្វាន់, ទំនាក់ទំនង។ កាទ្រីណាប៊ែលl (ប្រធានជំនួយនិងរង្វាន់)

សម្រាប់សំណួរអំពី សមាជិកភាពនិងប្រាក់, ទំនាក់ទំនង។ ហូលី រីយ៉ាន (IWCA ហិរញ្ញិក) ។

សម្រាប់ផ្សេងទៀត សំណួរទូទៅ អំពី អង្គការ

ចំពោះសំណួរអំពីឯកសារ គេហទំព័រការប្រកាសការងារ ឬទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម លោក Brian Hotson (តំណាងធំ; អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ និងទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម)

សម្រាប់សំណួរផ្សេងទៀតទាំងអស់ សូមទាក់ទងទៅ Sherry Wynn Perdue (ប្រធាន IWCA)