អាយវ៉ាស៊ីគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសមាជិកភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍។ ការបរិច្ចាគតែងតែត្រូវបានទទួលយកនិងប្រើប្រាស់ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើដំណើររបស់សមាជិក (ជាពិសេសនិស្សិត) ។ អំណោយដោយកាតឥណទានអាចធ្វើបាន វិបផតថលសមាជិកភាពរបស់យើង។ អំណោយដោយមូលប្បទានប័ត្រអាចត្រូវបានផ្ញើទៅឱ្យ IWCA ហេរញ្ញិកអេលីហ្សាបែតខេលលីននៅ ekleinfe@msudenver.edu។ ការបរិច្ចាគគឺអាចដកបានហើយពន្ធនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។

អ្នកក៏អាចគាំទ្រដល់អង្គការនិងបេសកកម្មរបស់យើងបានដែរ ឧបត្ថម្ភព្រឹត្តិការណ៍ IWCA.