សមាគមមជ្ឈមណ្ឌលនិពន្ធអន្តរជាតិក ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស សាខាដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៣ ជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍនាយកនិពន្ធមជ្ឈមណ្ឌលបង្រៀននិងបុគ្គលិកដោយឧបត្ថម្ភការប្រជុំការបោះពុម្ពផ្សាយនិងសកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តអាហារូបករណ៍ទាក់ទងនឹងវិស័យសរសេរទាក់ទងនឹងមជ្ឈមណ្ឌល។ និងដោយផ្តល់នូវវេទិកាអន្តរជាតិសម្រាប់ក្តីកង្វល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសរសេរ។