ដំណើរកម្សាន្តសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ - ព្រហស្បតិ៍; ថ្ងៃសុក្រ; និងបញ្ជីប្រធានបទដែលត្រូវរ៉ាប់រង
IWCA Summer Institute 2023 ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកាលវិភាគ