សម្រាប់ការថតចម្លងម៉ាស៊ីនព្រីនដែលងាយមើលសូមមើល ច្បាប់ IWCA.