ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ರಾಚೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಜೀಮಾ (ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)

ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ, ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಲಿ ರಯಾನ್ (ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ ಖಜಾಂಚಿ).

ಫಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ತಲುಪಲು ಶೆರ್ರಿ ವೈನ್ ಪರ್ಡ್ಯೂ (ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ)