ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ ಜೊತೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಮಿತಿಗಳು, ಈವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಪೆನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು.