ಬೈಲಾಗಳು

ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘದ ಬೈಲಾಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬರವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಘ ಬೈಲಾಗಳು.

ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ ಸಂವಿಧಾನ

ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘಗಳ ಸಂವಿಧಾನವು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಸಂವಿಧಾನ, ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಮತದಿಂದ 2022 ರಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದಂತೆ.