ສະມາຄົມສູນຂຽນສາກົນ, ກ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງຄູອາຈານຂອງພາສາອັງກິດ ການເຊື່ອມໂຍງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1983, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຜູ້ ອຳ ນວຍການສູນການຂຽນ, ຄູສອນ, ແລະພະນັກງານໂດຍການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການປະຊຸມ, ສິ່ງພິມແລະກິດຈະ ກຳ ອື່ນໆທີ່ເປັນມືອາຊີບ; ໂດຍການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາຕິດພັນກັບຂະ ແໜງ ການຂຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສູນ; ແລະໂດຍການສະ ເໜີ ເວທີສາກົນ ສຳ ລັບຄວາມກັງວົນຂອງສູນການຂຽນ.