Nolikums

Asociācijas statūti ir pieejami, noklikšķinot uz Starptautiskās Rakstniecības centru asociācijas nolikums.

IWCA konstitūcija

Asociāciju Satversme ir pieejama, noklikšķinot uz Starptautiskās rakstīšanas centru asociācijas konstitūcija.

Jūlijs 1, 2013

I pants: Nosaukums un mērķis

1. iedaļa: Organizācijas nosaukums ir Starptautiskā rakstnieku centru asociācija, turpmāk saukta par IWCA.

2. sadaļa: IWCA kā Nacionālās angļu valodas skolotāju padomes (NCTE) asambleja atbalsta un veicina rakstniecības centru stipendijas un profesionālo attīstību šādos veidos: 1) sponsorē pasākumus un konferences; 2) stipendija un pētniecība uz priekšu; 3) uzlabot rakstniecības centru profesionālo ainavu.

II pants. Dalība

1. sadaļa: Dalība ir atvērta ikvienai personai, kas maksā nodevas.

2. sadaļa: Nodevu struktūra tiks noteikta statūtos.

III pants: Pārvalde: virsnieki

1. sadaļa: Virsnieki būs bijušais prezidents, prezidents, viceprezidents (kurš kļūst par prezidentu un bijušo prezidentu sešus gadus pēc kārtas), kasieris un sekretārs.

2. iedaļa: Virsniekus ievēlēs, kā noteikts VIII pantā.

3. sadaļa: Pilnvaru termiņš sākas tūlīt pēc NCTE ikgadējās sanāksmes pēc vēlēšanām, ja vien šis termiņš neaizpilda vakanci (sk. VIII pantu).

4. sadaļa: Viceprezidenta-bijušā prezidenta amata pilnvaru termiņi katrā amatā būs divi gadi, un tos nevar atjaunot.

5. sadaļa: Sekretāra un kasiera pilnvaru termiņš būs divi gadi, un to varēs atjaunot.

6. sadaļa: Virsniekiem amata pilnvaru laikā jāsaglabā dalība IWCA un NCTE.

7. sadaļa. Visu virsnieku pienākumi ir noteikti nolikumā.

8. pants. Ievēlēto amatpersonu var atcelt no amata pietiekama iemesla dēļ pēc citu virsnieku vienprātīga ieteikuma un divu trešdaļu valdes balsojuma.

IV pants: Pārvalde: valde

1. sadaļa: Valde nodrošina plašu biedru pārstāvību, iekļaujot reģionālos, kopumā un īpašos vēlēšanu apgabalos pārstāvjus. Tiek iecelti reģionālie pārstāvji (sk. 3. sadaļu); Lielās un īpašās vēlēšanu apgabalos pārstāvjus ievēl, kā noteikts nolikumā.

2. sadaļa: Ievēlētā valdes locekļa pilnvaru termiņš ir divi gadi, un to var atjaunot. Noteikumi ir sadalīti pa daļām; Lai noteiktu pakāpienus, termiņu ilgumu var īslaicīgi pielāgot, kā norādīts nolikumā.

3. sadaļa: Reģionālie saistītie uzņēmumi ir tiesīgi iecelt vai ievēlēt valdē vienu pārstāvi no sava reģiona.

4. sadaļa: Prezidents ieceļ valdes locekļus, kuriem nav balsstiesību no papildorganizācijām, kā noteikts nolikumā.

5. sadaļa: Valdes locekļiem pilnvaru laikā jāsaglabā dalība IWCA.

6. sadaļa. Visu ievēlēto vai iecelto valdes locekļu pienākumi ir noteikti nolikumā.

7. sadaļa: Ievēlētu vai ieceltu valdes locekli pietiekama iemesla dēļ var atbrīvot no amata pēc vienprātīga virsnieku ieteikuma un divu trešdaļu valdes balsojuma.

V pants: Pārvalde: komitejas un darba grupas

1. sadaļa: Pastāvīgās komitejas tiks noteiktas statūtos.

2. iedaļa: Apakškomitejas, darba grupas un citas darba grupas pasūtīs priekšsēdētājs, un tos izveidos virsnieki.

VI pants. Sanāksmes un pasākumi

1. sadaļa: Konferenču komitejas vadībā IWCA regulāri sponsorēs profesionālās pilnveides pasākumus, kā noteikts nolikumā.

2. sadaļa: Pasākumu vadītājus apstiprina Valde un izvēlas saskaņā ar nolikumā izklāstītajām procedūrām; attiecības starp saimniekiem un IWCA sīki izklāsta nolikumā.

3. sadaļa: Dalības pilnsapulce notiks IWCA konferencēs. Ciktāl iespējams, IWCA rīkos atklātas sanāksmes arī CCCC un NCTE. Citas pilnsapulces var rīkot pēc padomes ieskatiem.

4. sadaļa: Valde, ja iespējams, sanāks divas reizes mēnesī, bet ne retāk kā divas reizes gadā; kvorumu nosaka kā valdes locekļu vairākumu, ieskaitot vismaz trīs virsniekus.

VII pants: Balsošana

1. sadaļa: Visiem atsevišķiem locekļiem ir tiesības balsot par amatpersonām, ievēlētiem valdes locekļiem un konstitūcijas grozījumiem. Izņemot gadījumus, kas īpaši noteikti citur Konstitūcijā vai nolikumā, darbībai būs nepieciešams vienkāršs nodoto likumīgo balsu vairākums.

2. sadaļa: Balsošanas kārtība tiks precizēta nolikumā.

VIII pants: Nominācijas, vēlēšanas un vakances

1. sadaļa: Sekretārs aicinās izvirzīt kandidatūras; kandidāti var izvirzīt paši, vai jebkurš loceklis var izvirzīt citu locekli, kurš piekrīt izvirzīšanai. Tiks pieliktas pūles, lai vēlētāji varētu izvēlēties vismaz trīs kandidātus jebkuram amatam.

2. sadaļa. Lai pretendētu uz kandidātiem, tiem jābūt IWCA locekļiem ar labu reputāciju.

3. sadaļa: Vēlēšanu grafiks tiks noteikts nolikumā.

4. sadaļa: Ja prezidenta amats atbrīvojas pirms pilnvaru termiņa, bijušais prezidents ieņem šo amatu līdz nākamajām ikgadējām vēlēšanām, kad var ievēlēt jaunu viceprezidentu. Ikgadējās amatpersonu maiņas laikā prezidējošo vietu pārņem sēdošais viceprezidents, un bijušais prezidents vai nu pabeidz iepriekšējo prezidentūru, vai arī amats atbrīvosies (sk. 5. sadaļu).

5. sadaļa: Ja kāds cits virsnieka amats atbrīvojas pirms termiņa beigām, pārējie virsnieki uz laiku iecels amatā līdz nākamajām ikgadējām vēlēšanām.

6. sadaļa: Ja reģionālā pārstāvja vietas atbrīvojas pirms pilnvaru termiņa beigām, pievienotā reģiona prezidentam tiks lūgts iecelt jaunu pārstāvi.

IX pants: Saistīto reģionālo rakstnieku centru asociācijas

1. sadaļa: IWCA par saviem saistītajiem uzņēmumiem atzīst reģionālajos rakstīšanas centru asociācijās, kas uzskaitītas statūtos.

2. sadaļa: Filiāles var jebkurā laikā atteikties no filiāles statusa.

3. sadaļa: Jaunos reģionālos iedzīvotājus, kuri piesakās filiāles statusam, apstiprina ar Valdes balsu vairākumu; pieteikšanās process un kritēriji ir izklāstīti nolikumā.

4. sadaļa. Visiem reģionālajiem saistītajiem uzņēmumiem ir tiesības iecelt vai ievēlēt valdē vienu pārstāvi no sava reģiona.

5. sadaļa: Reģionāļi, kuriem ir laba reputācija un kuri pierāda nepieciešamību, var pieteikties IWCA par dotācijām vai citu atbalstu reģionālām darbībām, kā noteikts nolikumā.

X pants: Publikācijas

1 sadaļa: Rakstniecības centra žurnāls ir IWCA oficiālā publikācija; redakcijas komandu izvēlas valde un tā strādā ar nolikumā noteiktajām procedūrām.

Sadaļa 2: Rakstīšanas laboratorijas biļetens ir IWCA saistītā publikācija; redakcijas grupa strādā ar valdi saskaņā ar nolikumā noteikto kārtību.

XI pants: Finanses un finanšu attiecības

1. sadaļa: Galvenie ieņēmumu avoti ietver dalības maksu un ieņēmumus no IWCA sponsorētiem pasākumiem, kā sīki aprakstīts nolikumā.

2. sadaļa: Visi virsnieki ir pilnvaroti parakstīt finanšu līgumus un atlīdzināt izdevumus organizācijas vārdā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti nolikumā.

3. sadaļa: Visus ieņēmumus un izdevumus uzskaitīs un ziņos kasieris saskaņā ar visiem IRS noteikumiem, kas attiecas uz bezpeļņas organizācijas statusu.

4. sadaļa: Ja organizācija izbeidzas, virsnieki pārrauga aktīvu sadali saskaņā ar IRS noteikumiem (sk. XIII panta 5. iedaļu).

XII pants: Konstitūcija un nolikums

1. sadaļa: IWCA pieņem un uztur Konstitūciju, kurā izklāstīti organizācijas principi un statūtu kopums, kurā izklāstītas ieviešanas procedūras.

2. sadaļa: Konstitūcijas vai statūtu grozījumus var ierosināt 1) valde; 2) ar divām trešdaļām IWCA pilnsapulces dalībnieku balsu; vai 3) ar lūgumiem, kurus parakstījuši divdesmit locekļi un nosūtījuši prezidentam.

3. sadaļa. Izmaiņas Konstitūcijā tiek pieņemtas ar divu trešdaļu balsu vairākumu no likumīgajām balsīm, ko nodevusi dalība.

4. sadaļa: Statūtu pieņemšana un izmaiņas tiek pieņemtas ar divu trešdaļu valdes balsu vairākumu.

5. sadaļa: Balsošanas procedūras ir noteiktas VII pantā.

XIII pants: IRS noteikumi, lai saglabātu atbrīvojumu no nodokļiem

IWCA un tās saistītie uzņēmumi ievēro prasības, lai atbrīvotos no tās kā organizācija, kas aprakstīta Iekšējo ieņēmumu kodeksa 501. panta c) daļas 3. punktā:

1. sadaļa: Minētā organizācija tiek organizēta vienīgi labdarības, reliģiskiem, izglītības vai zinātnes mērķiem, tostarp šādiem mērķiem - izplatīšanas veikšana organizācijām, kas atbilst Iekšējo ieņēmumu kodeksa 501. panta c) daļas 3. punktam, vai jebkura nākamā federālā nodokļu kodeksa atbilstošā sadaļa.

2. iedaļa: Neviena no organizācijas neto peļņas daļām netiek segta vai ir sadalāma tās biedriem, pilnvarotajiem, amatpersonām vai citām privātpersonām, izņemot to, ka organizācijas ir pilnvarotas un pilnvarotas maksāt saprātīgu kompensāciju par pakalpojumiem. veikt maksājumus un sadalījumus mērķu sasniegšanai, kas noteikti šī likuma 1. sadaļā un šīs konstitūcijas __1__. pantā.

3. iedaļa: Neviena būtiska organizācijas darbības daļa nedrīkst būt propagandas veikšana vai citādi mēģinājumi ietekmēt tiesību aktus, un organizācija nepiedalās politiskajās kampaņās un neiejaucas tajās (ieskaitot paziņojumu publicēšanu vai izplatīšanu). jebkura valsts amata kandidāta vārdā vai pret to.

4. sadaļa: Neatkarīgi no citiem šo pantu noteikumiem, organizācija neveic citas darbības, kuras nav atļauts veikt (a) organizācijā, kas atbrīvota no federālā ienākuma nodokļa saskaņā ar Iekšējo ieņēmumu 501. panta c) daļas 3. punktu. Kods vai jebkura nākamā federālā nodokļa koda attiecīgā sadaļa, vai b) organizācija, kuras iemaksas ir atskaitāmas saskaņā ar Iekšējo ieņēmumu kodeksa 170. panta c) daļas 2. punktu vai jebkura nākamā federālā nodokļa atbilstošo sadaļu kods.

5. sadaļa: Pēc organizācijas darbības pārtraukšanas aktīvi tiek sadalīti vienam vai vairākiem atbrīvojuma mērķiem Iekšējo ieņēmumu kodeksa 501. panta c) apakšpunkta 3. daļas vai jebkura nākamā federālā nodokļu kodeksa atbilstošās sadaļas nozīmē, vai tiek izplatīts federālajai valdībai vai valstij vai vietējai pašvaldībai sabiedriskiem mērķiem. Jebkurus šādus aktīvus, kas nav šādi apglabāti, atbrīvo no tā apgabala, kurā pēc tam atrodas organizācijas galvenais birojs, kompetentās jurisdikcijas tiesa tikai šādiem mērķiem vai šādai organizācijai vai organizācijām, kā to nosaka minētā tiesa. tiek organizēti un darbojas tikai šādiem mērķiem.