സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രാന്റുകളും അവാർഡുകളും, ബന്ധപ്പെടുക കത്രീന ബെൽl (ഗ്രാന്റുകളും അവാർഡ് ചെയർയും)

സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അംഗത്വങ്ങളും പണവും, ബന്ധപ്പെടുക എലിസബത്ത് ക്ലീൻഫെൽഡ് (IWCA ട്രഷറർ).

മറ്റുള്ളവർക്ക് പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങൾ കുറിച്ച് സംഘടന or വെബ്സൈറ്റ്, ബന്ധപ്പെടുക ഷെറി വിൻ പെർഡ്യൂ (IWCA പ്രസിഡന്റ്)

മറ്റെല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾ‌ക്കും: