അപേക്ഷകൾക്കായി വിളിക്കുക: 2022 IWCA ഫ്യൂച്ചർ ലീഡർ സ്കോളർഷിപ്പ് അവാർഡുകൾ

ഇന്റർനാഷണൽ റൈറ്റിംഗ് സെന്റർസ് അസോസിയേഷൻ (IWCA) റൈറ്റിംഗ് സെന്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അവസരങ്ങൾ നൽകാനും ശക്തമായ നേതൃത്വ നൈപുണ്യവും എഴുത്ത് കേന്ദ്ര പഠനത്തിൽ താൽപ്പര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബിരുദ, ബിരുദ തലത്തിലുള്ള പിയർ ട്യൂട്ടർമാരെയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരെയും അംഗീകരിക്കാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

ഭാവിയിലെ നാല് എഴുത്ത് കേന്ദ്ര നേതാക്കൾക്ക് IWCA ഫ്യൂച്ചർ ലീഡേഴ്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും. ഓരോ വർഷവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയെയും കുറഞ്ഞത് ഒരു ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയെയും അംഗീകരിക്കും.

ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് $250 നൽകും കൂടാതെ വാർഷിക IWCA കോൺഫറൻസിൽ IWCA നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലോ അത്താഴത്തിലോ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെടും.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു IWCA അംഗമായിരിക്കണം കൂടാതെ റൈറ്റിംഗ് സെന്റർ ഫീൽഡിലെ ഭാവി നേതാവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ എഴുത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള താൽപ്പര്യവും ഹ്രസ്വ-ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 500-700 വാക്കുകളുടെ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവന സമർപ്പിക്കണം. മുഖേന നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക ഈ Google ഫോം.

നിങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനയിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയുടെ ചർച്ച ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം:

 • ഭാവിയിലെ അക്കാദമിക് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ പ്ലാനുകൾ
 • നിങ്ങളുടെ എഴുത്ത് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത വഴികൾ
 • നിങ്ങളുടെ എഴുത്ത് കേന്ദ്ര പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴികൾ
 • നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരിൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനം

വിധിനിർണയത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡം:

 • അപേക്ഷകൻ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ടവും വിശദവുമായ ഹ്രസ്വകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്ര നന്നായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
 • അപേക്ഷകൻ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ടവും വിശദവുമായ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്ര നന്നായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
 • റൈറ്റിംഗ് സെന്റർ ഫീൽഡിൽ ഭാവി നേതാവാകാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ്.

ദയവായി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ Google ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരിൽ നിന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ) IWCA അവാർഡ് കോ-ചെയർമാരായ ലീ എലിയോൺ (lelion@emory.edu) കൂടാതെ റേച്ചൽ അസിമ (razima2@unl.edu).

അപേക്ഷകൾ ജൂൺ 1, 2022-നകം നൽകേണ്ടതാണ്.

_____

2021 സ്വീകർത്താക്കൾ:

 • ടെറ്റിയാന (തന്യ) ബൈച്ച്കോവ്സ്ക, വടക്കൻ അരിസോണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
 • എമിലി ഡക്സ് സ്പെൽറ്റ്സ്, അയോവ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
 • വാലന്റീന റൊമേറോ, ബങ്കർ ഹിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ്
 • മീര വാക്സ്മാൻ, വേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി