റൈറ്റിംഗ് സെന്റർ ജേണൽ ഒരു IWCA സ്പോൺസർ ചെയ്ത പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്.

ഡബ്ല്യു.സി.ജെ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ഒരു ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ അവലോകനം എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം എന്നതുൾപ്പെടെ, ജേണലിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു.സി.ജെ വെബ്സൈറ്റ്: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

 

____________________

 

പിയർ റിവ്യൂ ഒരു IWCA സ്പോൺസർ ചെയ്ത പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്. 

ടിപിആർ ബിരുദധാരികൾ, ബിരുദധാരികൾ, ഹൈസ്കൂൾ പ്രാക്ടീഷണർമാർക്കും അവരുടെ സഹകാരികൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ, ഓപ്പൺ ആക്സസ്, മൾട്ടിമോഡൽ & ബഹുഭാഷാ വെബ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്.

 

പരിഗണനയ്ക്കായി ഒരു ലേഖനം എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവലോകനം ചെയ്യണം എന്നതുൾപ്പെടെ ജേണലിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി പോകുക ടിപിആർവെബ്‌സൈറ്റ്: thepeerreview-iwca.org or ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.