Олон улсын бичгийн төвүүдийн холбоо, а Англи хэлний багш нарын үндэсний зөвлөл 1983 онд байгуулагдсан түншлэл нь уулзалт, нийтлэл, бусад мэргэжлийн үйл ажиллагааг ивээн тэтгэх замаар бичгийн төвийн захирал, багш, ажилтнуудын хөгжлийг дэмжих; бичих төвтэй холбоотой чиглэлээр тэтгэлэг олгохыг дэмжих замаар; болон бичих төвийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх олон улсын форумыг зохион байгуулах замаар.