ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

အသင်း၏နည်းဥပဒေကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည် နိုင်ငံတကာ စာရေးဌာနများအသင်း စည်းမျဉ်းများ။

IWCA ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

အသင်းဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ စာရေးဌာနများအသင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဖွဲ့ဝင်၏မဲဖြင့် 2022 ခုနှစ်တွင် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။

 

I