statuten

De statuten van de vereniging zijn beschikbaar door op te klikken Statuten van de Vereniging van Internationale Schrijfcentra.

IWCA-grondwet

De statuten van de verenigingen zijn beschikbaar door te klikken op Grondwet van de International Writing Centres Association.

1 juli 2013

Artikel I: naam en doel

Sectie 1: De naam van de organisatie zal de International Writing Centers Association zijn, hierna IWCA genoemd.

Deel 2: Als een vergadering van de Nationale Raad van Leraren Engels (NCTE) ondersteunt en bevordert de IWCA de studiebeurzen en professionele ontwikkeling van schrijfcentra op de volgende manieren: 1) sponsor evenementen en conferenties; 2) doorsturen van studiebeurzen en onderzoek; 3) Verbeter het professionele landschap voor schrijfcentra.

Artikel II: Lidmaatschap

Sectie 1: Het lidmaatschap staat open voor iedereen die contributie betaalt.

Sectie 2: Rechtenstructuur wordt uiteengezet in de statuten.

Artikel III: Governance: Officieren

Sectie 1: Functionarissen zijn voormalig president, president, vicepresident (die na zes jaar president en voormalig president wordt), penningmeester en secretaris.

Sectie 2: Officieren worden gekozen zoals bepaald in artikel VIII.

Sectie 3: De ambtstermijn begint onmiddellijk na de jaarlijkse NCTE-conventie na de verkiezing, tenzij de ambtstermijn een vacature vervult (zie artikel VIII).

Deel 4: De ambtstermijn voor de opvolging van de Vice-President-President-Past President bedraagt ​​twee jaar in elk ambt, niet hernieuwbaar.

Artikel 5: De ambtstermijn van de secretaris en penningmeester is twee jaar en kan worden verlengd.

Sectie 6: Officieren moeten het IWCA- en NCTE-lidmaatschap behouden tijdens hun ambtsperiode.

Sectie 7: De taken van alle functionarissen zijn die zoals uiteengezet in de statuten.

Artikel 8: Een gekozen functionaris kan om voldoende redenen uit zijn ambt worden ontheven op basis van unanieme aanbeveling van de andere functionarissen en een tweederde van de stemmen van de raad van bestuur.

Artikel IV: Governance: Bestuur

Sectie 1: De Raad verzekert een brede vertegenwoordiging van de leden door regionale, algemene en speciale kiesgroepvertegenwoordigers op te nemen. Er worden regionale vertegenwoordigers benoemd (zie hoofdstuk 3); Vertegenwoordigers in het algemeen en speciaal kiesdistrict worden gekozen zoals gespecificeerd in de statuten.

Deel 2: De ambtstermijn van een gekozen bestuurslid is twee jaar en kan worden verlengd. Termijnen worden gespreid; om spreiding vast te stellen, kunnen de termijnen tijdelijk worden aangepast zoals uiteengezet in de statuten.

Sectie 3: Regionale aangeslotenen hebben het recht om één vertegenwoordiger uit hun regio te benoemen of in het bestuur te kiezen.

Lid 4: De president benoemt bestuursleden zonder stemrecht uit complementaire organisaties zoals uiteengezet in de statuten.

Sectie 5: Bestuursleden moeten het IWCA-lidmaatschap behouden tijdens hun ambtsperiode.

Artikel 6: De taken van alle gekozen of benoemde bestuursleden worden uiteengezet in de statuten.

Artikel 7: Een gekozen of benoemd bestuurslid kan om voldoende redenen uit zijn ambt worden ontheven op unanieme aanbeveling van de functionarissen en een tweederde van de stemmen van het bestuur.

Artikel V: Governance: commissies en werkgroepen

Artikel 1: Vaste commissies worden genoemd in statuten.

Sectie 2: Subcommissies, taskforces en andere werkgroepen worden aangesteld door de president, samengesteld en belast door de officieren.

Artikel VI: Bijeenkomsten en evenementen

Sectie 1: Onder leiding van het Conferentiecomité zal de IWCA regelmatig evenementen voor professionele ontwikkeling sponsoren, zoals gespecificeerd in de statuten.

Sectie 2: Gastheren van evenementen zullen worden bevestigd door het bestuur en geselecteerd volgens de procedures uiteengezet in de statuten; de relatie tussen gastheren en de IWCA zal worden beschreven in statuten.

Sectie 3: De algemene vergadering van de leden vindt plaats op IWCA-conferenties. Voor zover mogelijk zal de IWCA ook open bijeenkomsten houden bij CCCC en NCTE. Andere algemene vergaderingen kunnen worden gehouden naar goeddunken van de Raad.

Lid 4: Het bestuur komt zo mogelijk tweemaandelijks bijeen, maar niet minder dan tweemaal per jaar; een quorum wordt gedefinieerd als een meerderheid van de leden van de Raad, met inbegrip van ten minste drie functionarissen.

Artikel VII: Stemmen

Sectie 1: Alle individuele leden hebben het recht om te stemmen voor functionarissen, gekozen bestuursleden en grondwetswijzigingen. Behalve zoals specifiek elders in de grondwet of statuten vermeld, is voor een actie een gewone meerderheid van de uitgebrachte wettige stemmen vereist.

Deel 2: De stemprocedures worden gespecificeerd in de statuten.

Artikel VIII: Nominaties, verkiezingen en vacatures

Lid 1: De secretaris roept op tot voordrachten; kandidaten kunnen zichzelf voordragen, of elk lid kan een ander lid voordragen dat ermee instemt te worden voorgedragen. Er zal naar worden gestreefd ervoor te zorgen dat kiezers voor elke functie kunnen kiezen uit ten minste drie kandidaten.

Deel 2: Om in aanmerking te komen, moeten kandidaten IWCA-leden zijn met een goede reputatie.

Deel 3: Het tijdschema van de verkiezingen wordt gespecificeerd in de statuten.

Sectie 4: Als het ambt van president vacant wordt vóór de termijn, zal de voormalige president de functie vervullen tot de volgende jaarlijkse verkiezing, wanneer een nieuwe vice-president kan worden gekozen. Bij de jaarlijkse wisseling van functionarissen zal de zittende vicepresident het voorzitterschap op zich nemen, en de vorige president zal ofwel het vorige voorzitterschap voltooien of het kantoor zal vacant worden (zie sectie 5).

Sectie 5: Als een andere functie van de functionaris vrijkomt vóór de termijn, zullen de overblijvende functionarissen een tijdelijke benoeming tot de volgende jaarlijkse verkiezing maken.

Artikel 6: Indien regionale vertegenwoordigingsposities vrijkomen voor de termijn, zal de voorzitter van de aangesloten regio worden gevraagd een nieuwe vertegenwoordiger aan te wijzen.

Artikel IX: Aangesloten Regionale Schrijfcentra Verenigingen

Sectie 1: De IWCA erkent als zijn gelieerde ondernemingen de regionale verenigingen van schrijfcentra die in de statuten worden vermeld.

Sectie 2: Affiliates kunnen te allen tijde de gelieerde status opgeven.

Sectie 3: Nieuwe regionals die de status van aangeslotene aanvragen, worden goedgekeurd door een meerderheid van stemmen van het bestuur; het aanvraagproces en de criteria worden uiteengezet in de statuten.

Sectie 4: Alle regionale aangeslotenen hebben het recht om één vertegenwoordiger uit hun regio te benoemen of te kiezen in het bestuur.

Sectie 5: Regionals met een goede reputatie die behoefte aantonen, kunnen bij de IWCA een aanvraag indienen voor subsidies of andere ondersteuning voor regionale activiteiten, zoals uiteengezet in de statuten.

Artikel X: Publicaties

Sectie 1: Het Schrijfcentrum Journal is de officiële publicatie van de IWCA; het redactieteam wordt geselecteerd door en werkt samen met het bestuur volgens de procedures uiteengezet in de statuten.

Sectie 2: De Lab-nieuwsbrief schrijven is een aangesloten publicatie van de IWCA; de redactie werkt met de raad samen volgens de procedures die zijn uiteengezet in de statuten.

Artikel XI: Financiën en financiële relaties

Deel 1: De belangrijkste inkomstenbronnen zijn onder meer lidmaatschapsgelden en inkomsten van door IWCA gesponsorde evenementen, zoals beschreven in de statuten.

Sectie 2: Alle functionarissen zijn bevoegd om financiële contracten te ondertekenen en onkosten te vergoeden namens de organisatie volgens de voorwaarden uiteengezet in de statuten.

Sectie 3: Alle inkomsten en uitgaven zullen worden verantwoord en gerapporteerd door de penningmeester in overeenstemming met alle IRS-voorschriften die betrekking hebben op de status van non-profitorganisatie.

Sectie 4: Indien de organisatie ontbindt, zullen de functionarissen toezicht houden op de verdeling van activa in overeenstemming met de IRS-voorschriften (zie artikel XIII, sectie 5).

Artikel XII: Grondwet en statuten

Sectie 1: De IWCA zal een statuut aannemen en handhaven waarin de principes van de organisatie worden uiteengezet en een reeks statuten waarin de implementatieprocedures worden uiteengezet.

Paragraaf 2: Wijzigingen van de statuten of statuten kunnen worden voorgesteld door 1) het bestuur; 2) met tweederde van de stemmen van de leden die een IWCA Algemene Vergadering bijwonen; of 3) door verzoekschriften ondertekend door twintig leden en doorgezonden aan de president.

Deel 3: Wijzigingen in de grondwet worden aangenomen met een tweederde meerderheid van de wettelijke stemmen die door de leden worden uitgebracht.

Sectie 4: Aanneming van en wijzigingen in statuten worden aangenomen met een tweederde meerderheid van stemmen van de Raad.

Afdeling 5: Stemprocedures worden bepaald in artikel VII.

Artikel XIII: IRS-voorschriften om de status van belastingvrijstelling te behouden

De IWCA en zijn dochterondernemingen moeten voldoen aan de vereisten om als organisatie te worden vrijgesteld zoals beschreven in sectie 501 (c) (3) van de Internal Revenue Code:

Sectie 1: Genoemde organisatie is uitsluitend georganiseerd voor liefdadigheids-, religieuze, educatieve of wetenschappelijke doeleinden, inclusief, voor dergelijke doeleinden, het doen van uitkeringen aan organisaties die in aanmerking komen op grond van sectie 501 (c) (3) van de Internal Revenue Code, of de overeenkomstige sectie van een toekomstige federale belastingcode.

Sectie 2: Geen enkel deel van de nettowinst van de organisatie komt ten goede aan of kan worden uitgekeerd aan haar leden, beheerders, functionarissen of andere privépersonen, behalve dat de organisaties gemachtigd en gemachtigd zijn om een ​​redelijke vergoeding te betalen voor diensten. verricht en om betalingen en uitkeringen te doen ter bevordering van de doeleinden uiteengezet in sectie 1 hiervan en in artikel __1__ van deze statuten.

Deel 3: Geen substantieel deel van de activiteiten van de organisatie mag bestaan ​​uit het voeren van propaganda of het anderszins proberen de wetgeving te beïnvloeden, en de organisatie mag niet deelnemen aan of ingrijpen in (inclusief het publiceren of verspreiden van verklaringen) enige politieke campagne. namens of in oppositie tegen een kandidaat voor een openbaar ambt.

Sectie 4: Niettegenstaande enige andere bepaling van deze artikelen, mag de organisatie geen andere activiteiten uitoefenen die niet mogen worden uitgevoerd (a) door een organisatie die is vrijgesteld van federale inkomstenbelasting op grond van sectie 501 (c) (3) van de Internal Revenue Code, of het overeenkomstige deel van een toekomstige federale belastingcode, of (b) door een organisatie, bijdragen waartoe aftrekbaar is volgens sectie 170 (c) (2) van de Internal Revenue Code, of het overeenkomstige deel van enige toekomstige federale belasting code.

Sectie 5: Bij de ontbinding van de organisatie zullen activa worden verdeeld voor een of meer vrijgestelde doeleinden in de zin van sectie 501 (c) (3) van de Internal Revenue Code, of de overeenkomstige sectie van een toekomstige federale belastingcode, of worden verspreid onder de federale overheid, of aan een staats- of lokale overheid, voor openbare doeleinden. Dergelijke activa die niet op deze wijze zijn afgestoten, zullen worden afgestoten door een rechtbank van bevoegde jurisdictie van het land waarin het hoofdkantoor van de organisatie zich dan bevindt, uitsluitend voor dergelijke doeleinden of aan een dergelijke organisatie of organisaties, zoals die rechtbank zal bepalen, welke uitsluitend voor dergelijke doeleinden worden georganiseerd en geëxploiteerd.