ਸਮਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
IWCA ਸਮਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 2023