Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia dostępny jest po kliknięciu Regulamin Stowarzyszenia Międzynarodowych Centrów Pisania.

Konstytucja IWCA

Statut Stowarzyszenia jest dostępny po kliknięciu Konstytucja Stowarzyszenia Międzynarodowych Centrów Pisania.

1 lipca 2013 r.

Artykuł I: Nazwa i cel

Sekcja 1: Nazwą organizacji jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Pisania, zwane dalej IWCA.

Część 2: Jako zgromadzenie Krajowej Rady Nauczycieli Języka Angielskiego (NCTE) IWCA wspiera i promuje stypendium i rozwój zawodowy ośrodków pisarskich w następujący sposób: 1) sponsoruje wydarzenia i konferencje; 2) przekazywanie stypendiów i badań; 3) poprawić profesjonalny krajobraz centrów pisania.

Artykuł II: Członkostwo

Część 1: Członkostwo jest otwarte dla każdej osoby, która płaci składkę.

Rozdział 2: Struktura opłat zostanie określona w Regulaminie.

Artykuł III: Zarządzanie: funkcjonariusze

Sekcja 1: Funkcjonariuszami będą były prezydent, prezes, wiceprezes (który zostaje prezydentem i byłym prezydentem po sześciu latach z rzędu), skarbnik i sekretarz.

Część 2: Oficerowie będą wybierani zgodnie z postanowieniami Artykułu VIII.

Sekcja 3: Kadencja rozpoczyna się niezwłocznie po dorocznej konwencji NCTE następującej po wyborach, chyba że kadencja ta zakończy się wakatem (patrz Artykuł VIII).

Sekcja 4: Kadencja następcza wiceprezesa-byłego prezesa będzie trwać dwa lata na każdym stanowisku, bez możliwości przedłużenia.

Sekcja 5: Kadencja sekretarza i skarbnika będzie trwała dwa lata z możliwością przedłużenia.

Część 6: Funkcjonariusze muszą utrzymywać członkostwo w IWCA i NCTE podczas kadencji.

Sekcja 7: Obowiązki wszystkich funkcjonariuszy będą określone w Regulaminie.

Sekcja 8: Wybrany urzędnik może zostać odwołany ze stanowiska z wystarczającego powodu na podstawie jednomyślnej rekomendacji pozostałych urzędników i dwóch trzecich głosów Zarządu.

Artykuł IV: Zarządzanie: Zarząd

Sekcja 1: Zarząd zapewni szeroką reprezentację członków, w tym przedstawicieli regionalnych, dużych i specjalnych okręgów wyborczych. Mianowani są przedstawiciele regionalni (patrz Rozdział 3); Przedstawiciele w okręgach wyborczych w dużych i specjalnych okręgach wyborczych są wybierani zgodnie z regulaminem.

Sekcja 2: Kadencja wybranego członka Rady trwa dwa lata i jest odnawialna. Warunki będą rozłożone w czasie; w celu ustalenia rozłożenia długości kadencji można tymczasowo dostosować, jak określono w Regulaminie.

Sekcja 3: Oddziały regionalne mają prawo wyznaczyć lub wybrać do Zarządu jednego przedstawiciela ze swojego regionu.

Punkt 4: Przewodniczący powołuje członków Zarządu bez prawa głosu z organizacji uzupełniających, zgodnie z Regulaminem.

Sekcja 5: Członkowie Zarządu muszą zachować członkostwo IWCA w trakcie kadencji.

Rozdział 6: Obowiązki wszystkich członków Rady, wybranych lub powołanych, określa Regulamin.

Punkt 7: Wybrany lub powołany członek Zarządu może zostać odwołany ze stanowiska z wystarczającej przyczyny na podstawie jednomyślnej rekomendacji Urzędników i dwóch trzecich głosów Zarządu.

Artykuł V: Zarządzanie: komitety i grupy robocze

Sekcja 1: Stałe komisje zostaną nazwane w Regulaminie.

Sekcja 2: Podkomisje, grupy zadaniowe i inne grupy robocze zostaną powołane przez Prezydenta, powołane i powołane przez funkcjonariuszy.

Artykuł VI: Spotkania i wydarzenia

Część 1: Pod przewodnictwem Komitetu ds. Konferencji IWCA będzie regularnie sponsorować wydarzenia związane z rozwojem zawodowym określone w Regulaminie.

Sekcja 2: Gospodarze imprezy są zatwierdzani przez Zarząd i wybierani zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie; relacje między gospodarzami a IWCA zostaną szczegółowo opisane w Regulaminie.

Część 3: Walne Zebranie członków odbędzie się na konferencjach IWCA. O ile to możliwe, IWCA będzie również organizować otwarte spotkania w CCCC i NCTE. Inne walne zgromadzenia mogą się odbyć według uznania Zarządu.

Część 4: Rada będzie spotykać się co dwa miesiące, jeśli to możliwe, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku; kworum określa się jako większość członków Rady, w tym co najmniej trzech urzędników.

Artykuł VII: Głosowanie

Sekcja 1: Wszyscy członkowie indywidualni są uprawnieni do głosowania na urzędników, wybranych członków zarządu i zmian w konstytucji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w innym miejscu Konstytucji lub Regulaminu, do działania wymagana będzie zwykła większość głosów oddanych zgodnie z prawem.

Rozdział 2: Procedury głosowania zostaną określone w Regulaminie.

Artykuł VIII: Nominacje, wybory i wakaty

Sekcja 1: Sekretarz wezwie do zgłaszania kandydatur; kandydaci mogą nominować siebie lub każdy członek może wyznaczyć innego członka, który wyrazi zgodę na nominację. Dołożone zostaną starania, aby wyborcy mogli wybierać spośród co najmniej trzech kandydatów na dowolne stanowisko.

Część 2: Aby kwalifikować się, kandydaci muszą być członkami IWCA o dobrej reputacji.

Rozdział 3: Harmonogram wyborów zostanie określony w Regulaminie.

Część 4: Jeśli stanowisko Prezydenta zwolni się przed kadencją, Były Prezydent będzie pełnił tę funkcję do następnych corocznych wyborów, kiedy będzie można wybrać nowego Wiceprezydenta. Przy corocznej zmianie kadry wiceprezydent pełniący funkcję przewodniczącego obejmie Prezydencję, a były prezydent albo zakończy poprzednią prezydencję, albo urząd zostanie zwolniony (patrz Rozdział 5).

Sekcja 5: Jeśli jakiekolwiek inne stanowisko oficerskie zwolni się przed kadencją, pozostali oficerowie wyznaczą tymczasową nominację, która będzie obowiązywała do następnych corocznych wyborów.

Sekcja 6: Jeśli stanowiska przedstawicieli regionalnych zwolnią się przed kadencją, przewodniczący stowarzyszonego regionu zostanie poproszony o wyznaczenie nowego przedstawiciela.

Artykuł IX: Stowarzyszenia stowarzyszonych regionalnych centrów pisania

Sekcja 1: IWCA uznaje za swoje podmioty stowarzyszone stowarzyszenia regionalnych centrów pisania wymienione w Regulaminie.

Sekcja 2: Partnerzy mogą w dowolnym momencie zrezygnować ze statusu Partnera.

Sekcja 3: Nowi przedstawiciele regionalni, którzy ubiegają się o status partnera, są zatwierdzani większością głosów Zarządu; proces składania wniosków i kryteria są opisane w Regulaminie.

Sekcja 4: Wszystkie filie regionalne mają prawo wyznaczyć lub wybrać do Zarządu jednego przedstawiciela ze swojego regionu.

Część 5: Partnerzy regionalni w dobrej kondycji i wykazujący potrzebę mogą wystąpić do IWCA o dotacje lub inne wsparcie dla działań regionalnych, jak określono w Regulaminie.

Artykuł X: Publikacje

Sekcja 1: Dziennik Centrum Pisania jest oficjalną publikacją IWCA; zespół redakcyjny jest wybierany i współpracuje z Radą w trybie określonym w Regulaminie.

Sekcja 2: The Pisanie biuletynu Lab jest powiązaną publikacją IWCA; redakcja współpracuje z Radą w trybie określonym w Regulaminie.

Artykuł XI: Finanse i relacje finansowe

Sekcja 1: Główne źródła przychodów obejmują składki członkowskie i dochody z imprez sponsorowanych przez IWCA, zgodnie z opisem w Regulaminie.

Sekcja 2: Wszyscy urzędnicy są upoważnieni do podpisywania umów finansowych i zwrotu wydatków w imieniu organizacji zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

Sekcja 3: Wszystkie dochody i wydatki będą rozliczane i zgłaszane przez Skarbnika zgodnie ze wszystkimi przepisami IRS dotyczącymi statusu non-profit.

Sekcja 4: W przypadku rozwiązania organizacji, Funkcjonariusze będą nadzorować dystrybucję aktywów zgodnie z przepisami IRS (patrz Artykuł XIII, Rozdział 5).

Artykuł XII: Konstytucja i Regulamin

Część 1: IWCA przyjmie i będzie utrzymywać Konstytucję określającą zasady organizacji oraz zbiór regulaminów określających procedury wykonawcze.

Oddział 2: Zmiany Statutu lub Regulaminu może zaproponować 1) Zarząd; 2) większością dwóch trzecich głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu IWCA; lub 3) petycjami podpisanymi przez dwudziestu posłów i przekazanymi Prezydentowi.

Część 3: Zmiany w Konstytucji są uchwalane większością dwóch trzecich głosów prawnych oddanych przez członków.

Rozdział 4: Przyjęcie i zmiany Regulaminu są uchwalane większością dwóch trzecich głosów Zarządu.

Sekcja 5: Procedury głosowania określa art. VII.

Artykuł XIII: Przepisy IRS dotyczące utrzymania statusu zwolnienia z podatku

IWCA i jej podmioty stowarzyszone muszą spełniać wymogi dotyczące zwolnienia jako organizacja opisane w sekcji 501 (c) (3) Kodeksu Podatkowego:

Sekcja 1: Wspomniana organizacja jest zorganizowana wyłącznie w celach charytatywnych, religijnych, edukacyjnych lub naukowych, w tym w celu dokonywania wypłat na rzecz organizacji, które kwalifikują się na mocy sekcji 501 (c) (3) Kodeksu Podatkowego lub odpowiednią sekcję przyszłego federalnego kodeksu podatkowego.

Sekcja 2: Żadna część dochodów netto organizacji nie może stanowić korzyści dla jej członków, powierników, funkcjonariuszy lub innych osób prywatnych ani nie może być między nimi przeznaczona, z wyjątkiem tego, że organizacje są upoważnione i upoważnione do zapłaty rozsądnej rekompensaty za usługi. świadczone oraz do dokonywania płatności i wypłat dla realizacji celów określonych w ustępie 1 niniejszej Umowy oraz w artykule __1__ niniejszej Konstytucji.

Sekcja 3: Żadna istotna część działalności organizacji nie może polegać na propagandzie ani innych próbach wpływania na ustawodawstwo, a organizacja nie będzie uczestniczyć w żadnej kampanii politycznej ani interweniować w niej (w tym publikowanie lub rozpowszechnianie oświadczeń). w imieniu lub w opozycji do każdego kandydata na urząd publiczny.

Sekcja 4: Niezależnie od innych postanowień niniejszych artykułów, organizacja nie może prowadzić żadnej innej działalności niedozwolonej (a) przez organizację zwolnioną z federalnego podatku dochodowego zgodnie z sekcją 501 (c) (3) Urzędu Skarbowego Kodeks lub odpowiednia sekcja dowolnego przyszłego federalnego kodeksu podatkowego lub (b) przez organizację, do której składki podlegają odliczeniu zgodnie z sekcją 170 (c) (2) Kodeksu Podatkowego lub odpowiednią sekcją przyszłego podatku federalnego kod.

Sekcja 5: Po rozwiązaniu organizacji aktywa zostaną rozdzielone na jeden lub więcej celów zwolnionych w rozumieniu sekcji 501 (c) (3) Kodeksu Podatkowego lub odpowiedniej sekcji dowolnego przyszłego federalnego kodeksu podatkowego, lub zostaną przekazane rządowi federalnemu lub rządowi stanowemu lub lokalnemu w celach publicznych. Wszelkie takie aktywa, które nie zostaną zbyte w ten sposób, zostaną zbyte przez sąd właściwej jurysdykcji hrabstwa, w którym znajduje się główne biuro organizacji, wyłącznie do takich celów lub do takiej organizacji lub organizacji, jak określi wspomniany Trybunał, które są organizowane i obsługiwane wyłącznie w takich celach.