په اړه د پوښتنو لپاره ډالۍ او جایزېاړیکه کترینه بیلl (د مرستې او جایزو) ریس

په اړه د پوښتنو لپاره غړیتوب او پیسېاړیکه هولي ریان (IWCA خزانچی).

د نورو لپاره عمومي پوښتنې د سازمان

د پوښتنو لپاره ویب پاڼهد دندې پوسټونه، یا د ټولنیزو رسنیو اړیکه براین هوټسن (په لویه کچه استازی؛ د ویب ماسټر او ټولنیزو رسنیو اړیکه)

د نورو ټولو پوښتنو لپاره، اړیکه ونیسئ شیری وین پریدو (د IWCA ولسمشر)