په اړه د پوښتنو لپاره ډالۍ او جایزېراحیل سره اړیکه ونیسئ اعظمه (د مرستې او جایزو) ریس

په اړه د پوښتنو لپاره غړیتوب او پیسېاړیکه هولي ریان (IWCA خزانچی).

د نورې ټولې پوښتنېته ورسیږئ شیری وین پریدو (د IWCA ولسمشر)