په اړه د پوښتنو لپاره ډالۍ او جایزېاړیکه کترینه بیلl (د مرستې او جایزو) ریس

په اړه د پوښتنو لپاره غړیتوب او پیسېاړیکه الزبت کلینفیلډ (IWCA خزانچی).

د نورو لپاره عمومي پوښتنې د سازمان or ویب پاڼهاړیکه شیری وین پریدو (د IWCA ولسمشر)

د نورو ټولو پوښتنو لپاره: