مقالې

د اتحادیې بیلانس په کلیک کولو سره شتون لري د لیکلو د نړیوال مرکزونو اتحادیه.

د IWCA اساسي قانون

د ټولنې اساسي قانون په کلیک کولو سره شتون لري د نړیوال لیکلو مرکزونو ټولنه اساسي قانون، لکه څنګه چې په 2022 کې د غړیتوب رایې لخوا تازه شوی.