ජාත්‍යන්තර ලේඛන මධ්‍යස්ථාන සංගමයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

ජාත්‍යන්තර ලේඛන මධ්‍යස්ථාන සංගමය, අ ඉංග්‍රීසි ජාතික ගුරු සභාව අනුබද්ධ ආයතනය 1983 දී ආරම්භ කරන ලදී. IWCA විසින් අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙමින් ලිවීමේ මධ්‍යස්ථාන අධ්‍යක්ෂවරුන්, උපදේශකයින් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සංවර්ධනය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි සිද්ධීන්, ප්රකාශන, සහ වෙනත් වෘත්තීය කටයුතු; මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍ර ලිවීමට සම්බන්ධ ශිෂ්‍යත්ව දිරිගැන්වීමෙන්; සහ මධ්‍යස්ථාන අවශ්‍යතා ලිවීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සංසදයක් සැපයීමෙන්.

ඔබ ලේඛන මධ්‍යස්ථානයක හෝ ලිවීමේ මධ්‍යස්ථානවල වැඩ කරන්නේ නම්, ඔබ IWCA හා සම්බන්ධ වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. සාමාජිකත්වය මිල ගණන් දැරිය හැකි ය. සාමාජිකයින් අපගේ අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි ප්රතිපාදන, අපගේ උපදේශක ගැලපීමට සම්බන්ධ වන්න, අපගේ නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න සම්මාන, අපගේ සිදුවීම් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න, IWCA මණ්ඩලයේ සේවය කරන්න, සහ IWCA වෙත තැපැල් කරන්න රැකියා මණ්ඩලය.

IWCA විසින් මෙහෙයවනු ලබන්නේ IWCA මණ්ඩලය සහ දාහත ඇත අනුබද්ධ කණ්ඩායම්. ඔබ මධ්‍යස්ථාන ශිෂ්‍යත්ව හා වැඩ කටයුතු ලිවීමට අලුත් නම්, අපගේ සංචාරය කිරීමට වග බලා ගන්න සම්පත් පිටුව.