පිළිබඳ ප්‍රශ්න සඳහා ප්‍රදාන සහ සම්මාන, රේචල් අමතන්න අසීමා (ප්‍රදාන සහ සම්මාන පුටුව)

පිළිබඳ ප්‍රශ්න සඳහා සාමාජිකත්වය සහ මුදල්, අමතන්න හොලි රයන් (IWCA භාණ්ඩාගාරික).

සදහා අනෙකුත් සියලුම විමසුම්, වෙත ළඟා වන්න ෂෙරී වින් පර්ඩියු (IWCA සභාපති)