පිළිබඳ ප්‍රශ්න සඳහා ප්‍රදාන සහ සම්මාන, අමතන්න කත්‍රිනා බෙල්l (ප්‍රදාන සහ සම්මාන පුටුව)

පිළිබඳ ප්‍රශ්න සඳහා සාමාජිකත්වය සහ මුදල්, අමතන්න හොලි රයන් (IWCA භාණ්ඩාගාරික).

වෙනත් අය සඳහා සාමාන්‍ය විමසුම් ගැන ආයතනය

පිළිබඳ ප්රශ්න සඳහා වෙබ් අඩවිය, රැකියා පළ කිරීම්, හෝ සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ධතා බ්රයන් හොට්සන් (At-Large Rep; වෙබ්මාස්ටර් සහ සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ධතා)

අනෙකුත් සියලුම විමසුම් සඳහා, සම්බන්ධ වන්න ෂෙරී වින් පර්ඩියු (IWCA සභාපති)