ලිවීමේ මධ්‍යස්ථාන විශාරදයින්ට සහ ශිෂ්‍යත්වයට අනුග්‍රහය දැක්වීමට IWCA කැපවී සිටී.

IWCA සාමාජිකයින්ට පහත දැක්වෙන ප්‍රදාන සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය: IWCA පර්යේෂණ ප්‍රදාන, IWCA ප්‍රකාශන ප්‍රදාන, බෙන් රෆොත් උපාධිධාරී පර්යේෂණ ප්‍රතිපාදන, සහ සංචාරක ප්‍රදාන.

IWCA වාර්ෂිකව පහත සඳහන් සම්මාන ලබා දෙයි: විශිෂ්ට ලිපි සම්මානය, විශිෂ්ට පොත් සම්මානය, සහ අනාගත නායකයින්ගේ සම්මානය.

එම මියුරියල් හැරිස් විශිෂ්ට සේවා සම්මානය වසර ගණනාවකින් ලබා දෙනු ලැබේ.