ජාත්‍යන්තර ලේඛන මධ්‍යස්ථාන සංගමය (IWCA) ලිවීමේ මධ්‍යස්ථාන ප්‍රජාවේ ශිෂ්‍ය සාමාජිකයින්ට වෘත්තීය සංවර්ධන අවස්ථා ලබා දීමට කැපවී සිටින අතර ශක්තිමත් නායකත්ව කුසලතා සහ ලිවීමේ මධ්‍යස්ථාන අධ්‍යයනය සඳහා උනන්දුවක් දක්වන උපාධි අපේක්ෂක සහ උපාධි මට්ටමේ සම උපදේශකයින් සහ / හෝ පරිපාලකයින් හඳුනා ගැනීමට කැපවී සිටී.

අනාගත ලේඛන මධ්‍යස්ථාන නායකයින් හතර දෙනෙකුට IWCA අනාගත නායකයින්ගේ ශිෂ්‍යත්වය ප්‍රදානය කෙරේ. සෑම වසරකම අවම වශයෙන් එක් උපාධි අපේක්ෂකයෙකු සහ අවම වශයෙන් එක් උපාධි අපේක්ෂකයෙකු පිළිගනු ලැබේ.

මෙම ශිෂ්‍යත්වය උපයන අයදුම්කරුවන්ට $250 පිරිනමනු ලබන අතර වාර්ෂික IWCA සමුළුවේදී IWCA නායකයින් සමඟ දිවා ආහාරය හෝ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයකට සහභාගී වීමට ආරාධනා කරනු ලැබේ.

අයදුම් කිරීමට, ඔබ හොඳ තත්ත්වයේ IWCA සාමාජිකයෙකු විය යුතු අතර ලිඛිත මධ්‍යස්ථාන ක්ෂේත්‍රයේ අනාගත නායකයෙකු ලෙස ඔබේ කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන ඉලක්ක සහ ලිවීමේ මධ්‍යස්ථාන කෙරෙහි ඔබේ උනන්දුව සාකච්ඡා කරමින් වචන 500-700ක ලිඛිත ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

ඔබේ ප්‍රකාශයේ සාකච්ඡාව ඇතුළත් විය හැකිය:

  • අනාගත අධ්‍යයන හෝ වෘත්තීය සැලසුම්
  • ඔබ ඔබේ ලේඛන මධ්‍යස්ථානයට දායක වී ඇති ආකාරය
  • ඔබේ ලේඛන මධ්‍යස්ථාන කාර්යයේදී ඔබ දියුණු කර ඇති හෝ වර්ධනය කිරීමට කැමති ක්‍රම
  • ඔබ ලේඛකයින් සහ/හෝ ඔබේ ප්‍රජාව කෙරෙහි ඇති කර ඇති බලපෑම

විනිශ්චය සඳහා නිර්ණායක:

  • අයදුම්කරු ඔවුන්ගේ නිශ්චිත, සවිස්තරාත්මක කෙටි කාලීන ඉලක්ක කෙතරම් හොඳින් ප්‍රකාශ කරයිද?
  • අයදුම්කරු ඔවුන්ගේ නිශ්චිත, සවිස්තරාත්මක දිගුකාලීන ඉලක්ක කෙතරම් හොඳින් ප්‍රකාශ කරයිද?
  • ලේඛන මධ්‍යස්ථාන ක්ෂේත්‍රයේ අනාගත නායකයෙකු වීමට ඔවුන්ගේ හැකියාව.