2022 ලබන්නන්:
  • මෙගන් ඇම්ලින්, ඔහියෝ ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය
  • කයිට්ලින් කළු, Duquesne විශ්ව විද්‍යාලය
  • එලිසබෙත් කැච්මාර්ක්, මේරිලන්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලය
  • කැමරන් ෂීහී, වැන්ඩර්බිල්ට් විශ්ව විද්‍යාලය
2021 ලබන්නන්:
  • Tetyana (Tanya) Bychkovska, උතුරු ඇරිසෝනා විශ්ව විද්යාලය
  • එමිලි ඩක්ස් ස්පෙල්ට්ස්, අයෝවා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය
  • වැලන්ටිනා රොමෙරෝ, බන්කර් හිල් ප්‍රජා විද්‍යාලය
  • මීරා වැක්ස්මන්, වේක් ෆොරස්ට් විශ්ව විද්‍යාලය